Zoomability Q3-22


Stärkt kassa stärker tillväxtutsikterna

Zoomability har som ett resultat av intensifierade marknadsföringssatsningar och ett mer gynnsamt marknadsklimat kunnat stärka försäljningen under år 2022. Ett fortsatt breddat distributionsnätverk, potentiellt godkännande av rullstolsdirektivet samt att såväl gjorda som framtida marknadsaktiviteter fortsätter att bära frukt, är några av de triggers som väntas bidra till att Zoomability kan fortsätta stärka omsättningen under prognosperioden. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 9,3 MSEK och med en tillämpad forward EV/S-multipel om 2,1x samt en diskonteringsränta om 14,9 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 2,4 kr i ett Base scenario.

  • Lägre omsättning än estimerat under Q3

Under Q3-22 redovisade Zoomability en omsättning om 1,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 87,9 % Y-Y och -27,3 % Q-Q, där utfallet var under våra estimat. Parallellt har Zoomability bedrivit en hög marknadsnärvaro under Q3-22, genom deltagandet under flertalet event och omnämningar i tidningar, vilket väntas göda en fortsatt tillväxt under det fjärde kvartalet, men samtidigt hållas tillbaka något av Zoomabilitys, för närvarande, ansträngda kassa. Givet detta, i kombination med utfallet under Q3-22 samt att godkännandet av rullstolsdirektivet tagit längre tid än väntat, har vi reviderat våra prognoser. Godkännandet av rullstolsdirektivet är dock alltjämt en tydlig trigger i närtid, då det skulle öppna upp den norska hjälpmedelsmarknad-en, och är ett viktigt steg för att accelerera omsättningen kommande kvartal.

  • Fyller på kassan för att accelerera tillväxten

Den 1 november 2022 kommunicerade Zoomability att Bolaget ämnar ta in ca 12,7 MSEK genom en företrädesemission av units. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 43 % och genom vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget som högst tillföras ytterligare 28,6 MSEK under kommande tvåårsperiod. Nettolikviden från emission ska användas till att försätta intensifiera marknadsföringssatsningarna, rekrytera ny säljpersonal, bredda återförsäljarnätverket och utöka lagret för att därigenom kunna kapitalisera på den efterfrågan som väntas bli en effekt av satsningarna.

  • Reviderat värderingsintervall

Marknadspotentialen för Zoomen är, givet dess unika egenskaper och frihet som den möjliggör för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, avsevärd. Kapitalet från annonserad företrädesemission samt vidhängande teckningsoptioner är viktiga pusselbitar för att säkerställa Zoomabilitys framtida tillväxt-resa, varigenom Bolaget i ökad utsträckning tillåts öka fokuset på sälj och marknadsföring i såväl USA som Europa. Vi har dock valt att revidera ned våra tillväxt-estimat något givet utfallet i Q3-22 samt estimerad omsättning i Q4-22, däremot ser vi en fortsatt stark tillväxt under åren 2023-2024, men där vi anser att Zoomability behöver bevisa Bolagets potential under år 2023. Detta, i kombination med tillkommande utspädning från företrädesemissionen, medför ett reviderat värderingsintervall.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.