Zoomability Q3-21


Står nu redo att exekvera på uttalad expansionsplan

År 2021 har fram till dags dato varit något av ett mellanår för Zoomability, där pandemin och komponentbrist har hämmat tillväxten. Framsteg har dock nåtts under året, vari Bolaget har stärkt distributionsnätverket och fått en medicinteknisk registrering av Zoomen. Detta, i kombination med kapitaltillskottet under Q2-21, bäddar för stark tillväxt framöver och Zoomability står nu redo att möta den höga efterfrågan som finns för Bolagets eldrivna rullstol Zoom Uphill. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett nuvärde per aktie om 13,9 kr i ett Base scenario.

  • Q3-rapporten kom in lägre än våra förväntningar

Omsättningen under Q3-21 uppgick till 0,7 MSEK, vilket dels var 37,5 % lägre än jämförbart kvartal föregående år, dels lägre än våra förväntningar, varför vi har gjort revideringar i våra prognoser, tillika värderingsintervall. Kostnaderna utvecklas å andra  sidan i linje med våra estimat, men till följd av en periodiseringseffekt gällande intäkterna var Bolagets burn rate högre än föregående två kvartal. Vi ser detta som en engångseffekt och att Bolagets burn rate reduceras kommande kvartal i takt med ökad försäljning som vi bedömer ligger i korten i kombination med en kostnadseffektivare affärsmodell.

  • Senaste kapitalinjektionen möjliggör expansion

I september 2021 tillfördes Zoomability 18,3 MSEK före emissionskostnader från utestående teckningsoptioner, vilket ger Bolaget finansiella muskler att exekvera på den utstakade tillväxtplanen. Kapitaltillskottet möjliggör en ökad produktion och marknadsföring av Zoomen samtidigt som Bolaget kommer att kunna etablera en stabilare supply chain kommande kvartal, varpå Zoomability i en större grad förväntas kunna tillvarata på den höga efterfrågan som finns för Zoomen.

  • Breddat distributionsnätverk bäddar för tillväxt

Zoomability har under 2020 kontrakterat fyra nya distributörer i Tyskland, Finland, Danmark och UK. Med ytterligare distributionsavtal under 2021, senast i Tjeckien och Schweiz, har Bolaget fått ett allt starkare fäste i Europa samtidigt som samarbetena i USA intensifieras, som är Bolagets viktigaste marknad. Sammantaget ger det breddade distributionsnätverket ökade möjligheter till att accelerera försäljningen under år 2022 och framöver, och möjliggör således en lyckad expansion i och med att Bolaget nu har stärkt kassan.

  • Verkar inom snabbväxande marknader

Bolagets produkt, Zoom Uphill, går inom ramen för en eldriven rullstol, men innehar samtidigt egenskaperna av en fyrhjuling lämpad för tuffare terräng. Zoomability addresserar primärt personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men Bolagets produkt kan likväl användas av en betydligt större population än så, som vill ha ett miljövänligt fordon att använda ute i naturen. Gemensamt för marknaderna Bolaget opererar inom är att de värderas till miljardbelopp, som dessutom väntas växa kraftigt kommande år. Marknaden för eldrivna rullstolar och eldrivna fyrhjulingar väntas växa med en årlig takt om 8,4 % respektive 23,4 % kommande år, vilket ger medvind för Zoomability att lyckas med sin utstakade expansionsplan.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.