Zoomability Q2-23


Mer kapital behövs för att exekvera på potentialen

Under de senaste åren har Zoomability investerat i verksamheten för att kunna exekvera på Bolagets tillväxtplaner, allt från ett förbättrad strukturkapital, lageruppbyggnad, breddat distributionsnätverk och ökad satsning på marknadsföring. Viktiga certifieringar har därtill erhållits, senast EN12184, vilket öppnar upp fler marknader och därmed medför en ökad försäljningspotential. Dessa investeringar har samtidigt belastat kassan och Bolaget är i behov av ytterligare kapital för att ta vara på den potential som Bolaget har lagt grunden för.  För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 7,2 MSEK och med en tillämpad mål-multipel samt en diskonteringsränta om 15,2 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,02 kr (2,30) i ett Base scenario.

  • Uppvisar en tillväxt om nära 22 % Q-Q…

Under Q2-23 uppgick nettoomsättningen till ca 2 MSEK (1,9), vilket motsvarar en mindre ökning jämfört med Q2-22, men samtidigt en tillväxtökning om ca 22 % Q-Q. Sett till våra tidigare helårsestimat om 8,8 MSEK var utfallet lägre än estimerat, samtidigt hade vi tagit höjd för en ökad operationell återhållsamhet under H1-23, vilket vi även har sett genom en minskad kostnadskostym. Våra helårsestimat baserades även på ett försäljningsmässigt starkare H2-23, vilket antogs understödjas av ett ytterligare kapitaltillskott, antingen via utestående teckningsoptioner eller via annan finansieringslösning. Då utfallet från TO2 i juni endast gav 0,1 MSEK samt att ingen ny finansieringslösning ännu är på plats, bedömer Analyst Group att Zoomability kommer behöva bromsa expansionstakten, varför vi inte längre ser ett lika starkt H2-23 som tidigare.

  • …men det finansiella läget ser allt mer utmanande ut

Zoomability har varit tydliga i sin kommunikation att en ytterligare kapitalanskaffning ligger i korten, där en nyemission förväntas genomföras i september/oktober. Bolaget utvärderar även andra möjligheter för att generera värde till befintliga aktieägare, inklusive försäljning av Bolaget, affärssegment och specifika tillgångar, men även vidarelicensering av rätten att sälja Zoom Uphill inom specifika regioner. Analyst Group bedömer att det mest gynnsamma scenariot vore om Bolaget lyckades attrahera ytterligare en eller flera lead investors i en potentiell nyemission som har de finansiella musklerna att långsiktigt stötta Bolaget och som kan bidra med en större kapital-injektion, varpå Zoomability ges rätt förutsättningar att exekvera på Bolagets expansionsplaner.

  • Reviderat värderingsintervall

Zoomabilitys nuvarande finansiella situation är ansträngd och innan en ny långsiktig finansiering har säkrats kan Bolaget endast navigera på marknaden med små medel. Zoomability får i större utsträckning förlita sig på att tidigare marknadsföringssatsningar bär frukt, t.ex. den med Fritidsbanken, varför avsaknaden av större nya satsningar bedöms bromsa tillväxttakten under H2-23. Bolaget har under det senaste året successivt byggt upp ett större lager vilket å ena sidan har medfört en större kapitalbindning, å andra sidan möjliggör att leverera på en del av efterfrågan under H2-23. Däremot innebär den rådande bristen på kapital att Zoomability får svårt att investera för tillväxt under år 2024 och framåt. Givet ovan resonemang har vi valt att revidera ned våra estimat under prognosperioden.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.