Zoomability Q2-22


Mer kapital behövs för att säkerställa stark tillväxt framgent

Zoomability har som ett resultat av intensifierade marknadsföringssatsningar och ett mer gynnsamt marknadsklimat kunnat stärka försäljningen under första halvåret av 2022. Ett breddat distributionsnätverk, potentiellt godkännande av rullstolsdirektivet samt att såväl gjorda som framtida marknadsaktiviteter fortsätter att bära frukt, är några av de triggers som väntas bidra till att Zoomability kan fortsätta stärka omsättningen under H2-22. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med en tillämpad EV/S-multipel, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 5,7 kr i ett Base scenario.

  • Försäljningen fortsätter att stärkas

Under Q2-22 redovisade Zoomability en omsättning om 1,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 23 % Y-Y och 21 % Q-Q. Omsättningsutvecklingen är i linje med våra estimat, där den stärkta försäljningen härleds av intensifierade marknadsinsatser i Sverige, vilka under H1-22 har burit frukt, och är i enlighet med Bolagets uttalade expansionsplan för år 2022. Med fortsatta marknadsaktiviteter, dels av Bolaget, dels från distributörerna, och ett breddat distributionsnätverk estimeras Zoomability kunna stärka omsättningen ytterligare under H2-22. Ett godkännande av rullstolsdirektivet (EN12184) utgör alltjämt en viktigt trigger under resterande del av år 2022, då det bl.a. öppnar upp den norska marknaden, likväl försäljningen i andra europeiska länder. De övriga externa kostnader har dock ökat i en högre takt än estimerat, därav har EBITDA-resultatet utvecklats sämre än prognostiserat, varför vi har reviderat kostnadsestimaten.

  • Ytterligare kapitalanskaffning ligger i korten

För att kunna accelerera försäljningen ytterligare och tillvarata på den efterfrågan som finns för Zoomen guidade Bolaget i anslutning till Q2-rapporten för att en ytterligare kapitalanskaffning kommer att behövas. Givet nuvarande kassa och burn rate bedömer Analyst Group att kapitalanskaffningen kommer att behövas genomföras under Q4-22, och givet rådande marknadssentiment antas villkoren i en potentiell emission medföra en större utspädning för befintliga aktieägare.

  • Reviderat värderingsintervall

Zoomability har en stor marknadspotential givet Zoomens unikhet och fördelar den medför till personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. Ett utmanande marknadsklimat och begränsat rörelsekapital har dock historiskt, enligt Analyst Group, hållit Bolaget tillbaka från att fullt ut tillvara på de möjligheter som Zoomability står inför och skala upp försäljningen, likväl nå lönsamhet. Att Bolaget nyligen kommunicerat att ytterligare kapitalanskaffning behövs är ett steg i att möta denna efterfrågan som finns för Zoomen, där kapitalet behövs för att öka lagret, fortsätta med marknadsaktiviteter och stärka upp humankapitalet. Den finansiella risken har dock ökat varför vi har, tillsammans med sänkta lönsamhetsestimat, reviderat värderingsintervallet.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.