Zoomability Q2-21


Stärkt kassa från TO1 möjliggör exekvering av tillväxtplan

Zoomability har under år 2020 visat att Bolaget är motståndskraftiga även under mer utmanande tider, vilket enligt Analyst Group är ett kvitto på den höga efterfrågan som finns för Bolagets eldrivna rullstol Zoom Uphill. Med stärkt distributionsnätverk, medicinteknisk registrering av Zoomen samt, av Analyst Group, förväntat kapitaltillskott under Q3-21 från utestående teckningsoptioner, estimerar vi en stark tillväxt framöver. Zoomability har värderats utifrån 2022 års estimerade försäljning om 11,2 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett nuvärde per aktie om 21,9 kr i ett Base scenario. Hänsyn har tagits till förväntad tillkommande likvid i samband med TO1 under augusti 2021 och tillika utspädningseffekt.

  • Q2-rapporten i linje med våra förväntningar

Rapporten bjöd inte på några större överraskningar, där omsättningen uppgick till 1,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 17 % YoY. Vår tes om att merparten av försäljning tillfaller under H2-21 står fast, varför värderingsintervallet och tillika våra prognoser är intakta.

  • Förväntat kapitaltillskott möjliggör expansion

I slutet av augusti 2021 avslutas handeln för Bolagets utestående teckningsoptioner, som vid fullt nyttjande inbringar 18,3 MSEK före transaktionskostnader. Givet att nuvarande aktiekurs är In The Money, antar Analyst Group i ett Base scenario att Bolaget får in minimum 15,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 85 %. Kapitalet är essentiellt för att infria våra prognoser, och kommer möjliggöra en ökad produktion såväl som marknadsföring av Zoomen kommande kvartal.

  • Breddat distributionsnätverk bäddar för tillväxt

Zoomability har under 2020 kontrakterat fyra nya distributörer i Tyskland, Finland, Danmark och UK. Med ytterligare distributionsavtal under 2021, senast i Tjeckien och Schweiz, har Bolaget fått ett allt starkare fäste i Europa samtidigt som samarbetena i USA intensifieras, som är Bolagets viktigaste marknad. Sammantaget ger det breddade distributionsnätverket ökade möjligheter till att accelerera försäljningen under år 2021 och framöver, och möjliggör således en lyckad expansion i takt med att Bolaget, enligt våra förväntningar, får in kapitalet från teckningsoptionerna.

  • Verkar i en nisch inom två snabbt växande marknader

Bolagets produkt, Zoom Uphill, går inom ramen för en eldriven rullstol, men innehar samtidigt egenskaperna av en fyrhjuling lämpad för tuffare terräng. Zoomability addresserar primärt personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men Bolagets produkt kan likväl användas av en betydligt större population än så, som vill ha ett miljövänligt fordon att använda ute i naturen. Gemensamt för marknaderna Bolaget opererar inom är att de värderas till miljardbelopp, som dessutom väntas växa kraftigt kommande år. Marknaden för eldrivna rullstolar och eldrivna fyrhjulingar väntas växa med en årlig takt om 9,7 % respektive 23,4 % kommande år, vilket ger medvind för Zoomability att lyckas med sin utstakade expansionsplan.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.