Zoomability Q1-23


Att växa kostar

Som ett resultat av intensifierade marknadsföringssatsningar och ett mer gynnsamt marknadsklimat uppvisade Zoomability en stark försäljningsökning om 36 % under år 2022. Genom ett fortsatt breddat distributions- och återförsäljarnätverk, godkännandet av rullstolsdirektivet samt att såväl gjorda som framtida marknadsaktiviteter bär frukt, estimeras Zoomability fortsätta stärka omsättningen under prognosperioden. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 8,8 MSEK och med en tillämpad målmultipel samt en diskonteringsränta om 14,9 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 2,3 kr (2,3) i ett Base scenario.

  • Trevande start på året

Under det första kvartalet uppvisade Zoomability en mindre tillväxtökning om 1,6 % Y-Y, motsvarande en nettoomsättning om ca 1,6 MSEK. Sett till våra helårsestimat om 8,8 MSEK var utfallet lägre än estimerat, samtidigt har vi tagit höjd för en ökad operationell återhållsamhet under H1-23 givet den relativt låga teckningsgraden i företrädesemissionen i december år 2022. Merparten av försäljningsvolymerna estimeras därmed tillfalla under H2-23, vilket enligt Analyst Group förutsätter att Zoomability kan erhålla ytterligare kapital, antingen via TO2 under juni 2023 eller via annan finansiering, för att bibehålla momentum samt möjliggöra uppskalning av produktionen och intensifiera marknadsinsatserna. Den ökade återhållsamheten bidrog även till att rörelsekostnaderna sjönk betydligt sett till Y-Y (-30 %) och Q-Q (21 %), givet slimmande personalkostnader och minskad marknadsföring. Rörelsekostnader estimeras dock öka under året i takt med tillgång till ytterligare kapital och ökad försäljning.

  • Viktiga milstolpar har nåtts under inledningen av år 2023

Inledningen av år 2023 har rent operationellt varit positiv då Zoomability erhållit godkännande av rullstolstolsdirektivet (EN12184), kontrakterat nya distributörer, förstärkt återförsäljarnätverket i USA samt rekryterat en ny marknads- och säljansvarig. Rullstolsdirektivet är en i synnerhet viktig milstolpe då det framförallt öppnar upp den norska marknaden, vilken är Nordens största marknad för elrullstolar, men även andra länder och regioner, samtidigt som godkännandet underlättar för Zoomability att erhålla bidrag från myndigheter samt försäkringsbolag i flera europeiska länder.

  • Oförändrat värderingsintervall

Zoomability har en stark efterfrågan på Bolagets terränggående rullstol och för att möta efterfrågan behöver produktionen skalas upp, vilket i sin tur är rörelsekapitalkrävande givet den höga kapitalbindningen. Det upptagna lånet från Almi möjliggör för Zoomability att bibehålla ett affärsmässigt momentum, men kommande TO2 i juni 2023 blir en viktig pusselbit för att säkerställa fortsatt finansiering av verksamheten. Skulle ett potentiellt kapitaltillskott från TO2 utebli bedömer Analyst Group att Zoomability är i behov att resa kapital på annat håll under Q2-23 alternativt tidigt Q3-23. Givet att Zoomability kan säkra finansiering bedömer vi det som troligt att Bolaget kan nå våra tidigare estimat, varför värderingsintervallet hålls oförändrat.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.