Zoomability Q1-22


Intensifierade marknadsföringsinsatser stärker utsikterna

År 2021 blev något av ett mellanår för Zoomability, där pandemin och komponentbrist har hämmat tillväxten. Framsteg nåddes dock under föregående år, vari Bolaget har stärkt distributionsnätverket och fått en medicinteknisk registrering av Zoomen. Detta, i kombination med kapitaltillskottet under Q3-21, bäddar för stark tillväxt framöver och Zoomability står nu redo att möta den höga efterfrågan som finns för Zoomen. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med tillämpad EV/S-multipel, härleds ett nuvärde per aktie om 7,6 kr i ett Base scenario.

  • Q1-rapporten 2022 i linje med våra estimat

Under Q1-22 redovisade Zoomability en omsättning om 1,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 30,6 % Y-Y och 20,6 % Q-Q. Vidare kan vi konstatera att Zoomability har utvecklats under relativt god kostnadskontroll givet att rörelse-kostnaderna har minskade med 0,1 MSEK jämfört med föregående kvartal, samtidigt som omsättningen stärkts. Kvartalet har dock dragits fortsatt med pandemi- och omvärldsrelaterade flaskhalsar vilket har kommit i uttryck i form av lägre omsättning i USA än väntat, komponentbrist och förseningar gällande JV-bolaget i Kina förklarat av landets coronapolicy med nolltolerans.  Problemen i Kina kan komma att innebära förseningar i Bolagets planerade expansionsplan givet att flertalet leverantörer är kinesiska, dock har Zoomability ökat lageruppbyggnaden och kritiska komponenter för att minimera denna risk. Trots våra helårsprognoser om 7,6 MSEK i nettoomsättning för år 2022 var Q1-rapporten i linje med våra förväntningar då vi bedömer att merparten av försäljningen kommer att tillkomma under H2-22.

  • Intensifierade marknadsföringssatsningar banar vägen för starkare kvartal framöver

I enlighet med expansionsplanen har Zoomability under inledningen av 2022 intensifierat marknadsföringssatsningarna, däribland i Italien via distributören Greenova men framförallt i Sverige där Zoomability har deltagit i flera event och aktiviteter runt om i landet. Just event är en viktig marknadsföringskanal då Zoomen är beroende av att kunna upplevas och testas, varför ökad närvaro på event bäddar för starkare kvartal framöver. Vidare utgör ett potentiellt godkännande av rullstolsdirektivet (EN12184) en viktig milstolpe för att kunna accelerera omsättningen, vilket krävs i vissa länder för att personer ska kunna få Zoomen som ett kostnadsfritt medicintekniskt hjälpmedel.

  • Reviderat värderingsintervall

Det är fortsatt oroligt på de globala aktiemarknaderna, hänfört till oro kring till hög inflation, stigande ränta och avtagande BNP-tillväxt. Det har således inneburit en omfattande multipelkontraktion inom flertalet sektorer, tillika bolag, och i synnerhet bland snabbväxande bolag som ännu inte är lönsamma. Trots att Q1-rapporten kom in i linje med förväntansbilden har vi, givet ovan samt en låg likviditet i aktien, valt att justera värderingsintervallet utifrån gjord relativvärdering.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.