Zoomability Q4-21


Stark omsättningstillväxt runt hörnet

År 2021 blev något av ett mellanår för Zoomability, där pandemin och komponentbrist har hämmat tillväxten. Framsteg har dock nåtts under året, vari Bolaget har stärkt distributionsnätverket och fått en medicinteknisk registrering av Zoomen. Detta, i kombination med kapitaltillskottet under Q3-21, bäddar för stark tillväxt framöver och Zoomability står nu redo att möta den höga efterfrågan som finns för Bolagets eldrivna rullstol Zoom Uphill. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 9,5 kr i ett Base scenario.

  • Något starkare omsättning än väntat under Q4-21

Omsättningen under Q4-21 uppgick till 1,3 MSEK, en ökning om 13,8 % Y-Y och 77,6 % Q-Q, vilket var marginellt över våra förväntningar. Kostnaderna har däremot utvecklats över våra estimat, vilket i kan härledas till de ökade marknadsföringssatsningar som Bolaget har gjort under Q4-21, men även större inköp av komponenter, vilka har genomförts för att försäkra Bolagets leveranskapacitet. Vi ser detta som nödvändigt, då kostnaderna tas i syfte av att kunna skala upp både försäljning och produktionstakten framgent.

  • Minskade restriktioner öppnar upp för försäljning

Under 2021 har Zoomability fortsatt drabbats av pandemin, i USA har Bolagets distributörer haft svårt att marknadsföra Zoomen, samtidigt som Europa har dragits med restriktioner vilka har begränsat aktiviteten av mässor. Zoomen är beroende av att kunna upplevas och testas, varför försäljningsökningen har skjutits fram i tiden. Restriktionerna börjar avta globalt, varför Bolaget har intensifierat marknadsföringen med flertalet inbokade event, både i USA och Europa, vilket är en viktig pusselbit för att skala upp försäljningstillväxten under 2022.

  • Breddat distributionsnätverk bäddar för tillväxt

Zoomability har under 2020 kontrakterat fyra nya distributörer i Tyskland, Finland, Danmark och UK. Med ytterligare distributionsavtal under 2021, senast i Tjeckien och Schweiz, har Bolaget fått ett allt starkare fäste i Europa samtidigt som samarbetena i USA intensifieras, vilket är Bolagets viktigaste marknad. Sammantaget ger det breddade distributionsnätverket ökade möjlig-heter till att accelerera försäljningen under år 2022 och framöver, och möjliggör således en lyckad expansion i och med att Bolaget nu har stärkt kassan.

  • Reviderat värderingsintervall

Omsättningstillväxten lyste med sin frånvaro under 2021 i spåren av pandemin som fortsatte påverka Zoomabilitys verksamhet negativt, med inställda event som ett resultat. De globala restriktionerna börjar nu avta och med den stärkta kassan som kapitalinjektionen under Q3-12 medförde har Zoomability de finansiella musklerna för att helhjärtat genomföra nödvändiga marknadsföringssatsningar, vilka tidigare inte varit möjligt, något som bäddar för en stark omsättningstillväxt under 2022. Med bakgrund till den ökade riskaversionen, tillika riskpremien, på aktiemarknaden för i synnerhet snabbväxande bolag som ännu inte är lönsamma, med fortsatt låg likviditet i aktien, har vi valt att revidera värderings-intervallet i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.