Zenicor Medical Systems


Zenicor är marknadsledande inom arytmi-diagnostik och strokeprevention med en närvaro på över 350 kliniker i 10 länder. Bolagets fokus för 2018 kommer att vara tillväxt och internationell expansion. Med kapitaltillskott från Handelsbanken och Humle Kapitalförvaltning har Bolaget resurser att kunna växa internationellt. I ett Base scenario värderas Zenicor till P/S 5,3 på 2018E. Givet en target-multipel om P/S 6,5 resulterar det i en uppsida om 23 %.


Zenicor Medical Systems AB (”Zenicor” eller ”Bolaget”) är verksamma inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor tillhandahåller instrumentet Zenicor-EKG som är en handhållen EKG-apparat, vilken kan diagnostisera hjärtstörningar som förmaksflimmer och preventivt identifiera stroke. EKG-apparaten är kopplad till en central webbaserad EKG-databas, vilken lagrar, analyserar och ger diagnosstöd. Vidare är Zenicors systemlösning CE-märkt. Zenicor-EKG finns på över 350 kliniker i Norden, Tyskland, Österrike, Schweiz och Storbritannien.

Marknadsledande position och tydliga konkurrensfördelar. Zenicor är marknadsledande inom artymidiagnostik och stroke-prevention. Den primära konkurrerande metoden till Zenicor-EKG är Holter-EKG, vilken använder elektroder på kroppen. Zenicors lösning har i flera studier visat sig vara enklare, effektivare och mer kostnadseffektiv jämfört med dagens metoder. Zenicor-EKG är vetenskapligt validerad i över 30 publicerade avhandlingar och studier. Dessa visar bl.a. på att Zenicor-EKG kan identifiera fler än fyra gånger mer arytmier och förmaksflimmer, och är mer effektiv än konkurrerande alternativ. Då vården är konservativ och kräver mycket klara bevis på nya medicintekniska produkter är det en fördel att det finns tydliga evidens för Zenicor-EKG.

Stor marknadspotential i primärscreening. Bolagets produkt kan användas inom hjärtarytmi, primärpreventiv screening och sekundärpreventiv. Hjärtarytmi följt av sekundärpreventiv screening utgör idag det största segmentet av Bolagets intäkter. Primärpreventiv screening innebär screening för personer med ökad risk för stroke. Det diskuteras i vården att förebygga stroke genom primärscreening. Europeiska Kardiologsällskapet har framlagt riktlinjer om att sytematiskt screena alla individer över 75 år. Således finns en enorm marknadspotential i fall sjukvården skulle införa systematisk screening.

Flertalet screeningprojekt initierades 2017. Bolaget har under 2017 påbörjat screeningprojekt, pilotprojekt och samarbetsavtal, med kliniker, universitetssjukhus och läkemedelsbolag. Särskilt intressant är projektet med BNK och Pfizer där Zenicor-EKG ska

utvärderas på 1 500 patienter fördelat på 40 kardiologiska mot-tagningar i Tyskland. Vidare medför samarbetsavtalet med Technomed, som är en ledande aktör inom EKG-tolkning, att de blir en försäljningskanal av Zenicor-EKG i Storbritannien.

Handelsbanken och Humle kapitalförvaltning investerar 19 MSEK. 2018-02-21 genomförde Zenicor en riktad emission om 19 MSEK till Humle Småbolagsfond och Handelsbanken Microcap fond. Fonderna tecknade 500 000 aktier vardera vilket motsvarar en ägarandel om 8,9 % vardera. Emissionslikviden ska användas till tillväxt och expansion i Europa genom försäljnings- och marknadsaktiviteteter. Vidare uppgår insynsägandet till 34,9 % varav VD, Mats Palerius, äger 14,3 % och samtliga styrelseledamöter äger aktier. Sammanfattningsvis ingjuter ägar-bilden förtroende och det finns incitament för nyckelpersoner.

I ett Base scenario värderas Zenicor till P/Sales 5,3 på 2018E. På 2018E prognostiseras nettoomsättningen i ett Base scenario till 25 MSEK, motsvarande en  tillväxt om 37 %. Omsättningen för 2018 bygger på att Bolaget lyckas få in fler screeningprojekt och att befintliga pilotprojekt renderar i ordervärden. För att värdera Zenicor används en P/Sales-multipel för utvalda medtech-bolag. Medtech-bolag på First North och AktieTorget värderas till en P/Sales-median om 6,5. Givet en target-mulipel om P/Sales 6,5 resulterar det i en indikativ uppsida  om 23 %.

I ett Bear scenario lyckas Bolaget inte med deras tillväxtstrategi, vilket gör att de inte får in några nya screeningprojekt. På 2018E prognostiseras nettoomsättningen i ett Bear scenario till 15 MSEK, motsvarande en  negativ tillväxt om -18 %. Med en  negativ tillväxt motiveras än rabatt mot peers, vilket ger en target-multipel om 5,5 motsvarande en indikativ nedsida om -37 %.

I ett Bull scenario når Zenicor en omsättning på 35 MSEK på 2018 års prognos, motsvarande en tillväxt om 92 %. Detta resulterar i en värdering om P/Sales om 3,8 på 2018E. Den höga tillväxten motiverar en premie mot peers, vilket ger en target-multipel om 7,5, motsvarande en indikativ uppsida om 99 %.