Windon Energy Group


Snabbväxande solcellstillverkare

Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) levererade en omsättningstillväxt om 316 % år 2022 med en omsättning uppgående till 45 MSEK och en EBITDA-marginal om 24 %. Nu står Windon redo att fortsätta kapitalisera på den snabbt växande solcellsmarknaden genom Bolagets solcellssystem, vilket innefattar solpaneler, växelriktare och montagesystem, samt exekvera på en tydlig tillväxtplan, vilken bl.a. innefattar nya produktsegment såsom batterilagring. Baserat på en estimerad nettoomsättning om 80 MSEK år 2023 och en målmultipel om EV/S 2x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 13,1 kr i ett Base scenario.

  • Utrymme för fortsatt tillväxt på marknaden

Solenergi har en stor potential att bli en viktig del i omställningen till förnyelsebar energi, och i takt med att tekniska framsteg medför en bättre effekt samt en lägre kostnad förbättras avkastningen på investeringar i solceller. I Sverige finns fortsatt ett stort utrymme för solenergi att växa då endast cirka 1,9 % av den totala elproduktionen i landet härstammar ur solceller och på den globala marknaden för solceller estimeras en tillväxt om 15,7 % årligen, vilket Windon kan kapitalisera på genom Bolagets solcellssystem.

  • Nya intäktsben kan skapa ytterligare tillväxt framgent

Som en del av Windons tillväxtstrategi förväntas Bolaget addera nya produktsegment till erbjudandet, där exempelvis batterilagring är en sådan, vilket estimeras adderas under år 2024. Genom att addera fler produkter kan intäkten per system öka samtidigt som efterfrågan väntas bli än högre. Vidare kan även Windons montagesystem, vilka medför omfattande tidsbesparing hos installatörer, säljas separat vilket därmed skapar ytterligare ett intäktsben att växa från.

  • Produktionsprocessen medför fördelar

Windon köper kisel från Taiwan och tillverkar solpanelerna i Litauen, medan merparten av konkurrenterna importerar produkter från Kina, där det finns frågetecken avseende den långsiktiga hållbarheten då arbetsförhållandena generellt anses vara dåliga samt att olja och kol används som energikällor i fabrikerna. Förutom hållbarhetsaspekten medför den mer lokala produktionen kortare ledtider och bättre förutsägbarhet gällande leveranser, vilket skapar konkurrensfördelar.

  • Heta marknader medför konkurrens

Intresset för investeringar i solceller ökade under år 2022 bl.a. till följd av höga energipriser, vilket medförde en bättre förväntad avkastning på investeringen. På en marknad i kraftig tillväxt tenderar konkurrensen att öka vilket oftast medför en generell prispress och sjunkande marginaler. Samtidigt väntas Windon lansera nya produkter och intäktsben som antas ha en högre marginal, exempelvis batterilagring och separat försäljning av montagesystemet, vilket således till viss del kan motverka denna effekt.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.