Windon Energy Group Q4-23


Lönsamhet på tillväxtmarknad till låg värdering

Det fjärde kvartalet blev något mer utmanande för Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) till följd av tuffare marknadsförhållanden, vilka förväntas hålla i sig under H1-24. Däremot väntas räntesänkningar ligga i korten till sommaren, vilket förväntas stärka investeringsviljan främst hos konsumenter, något som sedan estimeras bädda för ett starkt år 2025. Windon värderas för närvarande till EV/EBITA 3,7x på 2023 års resultat justerat för noteringskostnader och sett till våra estimat för år 2025 uppgår värderingen till EV/EBITA 3,2x, varför Analyst Group ser betydande uppsida i aktien. Baserat på en estimerad omsättning om 70,4 MSEK år 2024 och en målmultipel om EV/S 1,8x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 11,5 (11,7) kr i ett Base scenario.

  • Svårare marknadsförhållanden påverkade omsättningen

Omsättningen under Q4-23 uppgick till 8,4 MSEK, jämfört med vårt estimat om 13,7 MSEK. Stigande räntor och fallande elpriser under år 2023 har påverkat privatpersoners investeringsvilja, vilket också har påverkat Windons omsättning under avslutningen på året. Det utmanande klimatet förväntas kvarstå under H1-24 och således fortsatt påverka Windons försäljning. Däremot förväntas de första räntesänkningarna under sommaren, vilket väntas stärka efterfrågan på såväl solceller som batterier under H2-24 och framgent.

  • Låg kostnadsbas understödde lönsamheten

EBITA-resultatet uppgick till -0,5 MSEK under det fjärde kvartalet, vilket Analyst Group ser som ett bevis att Windon kan hantera även tuffare kvartal utan större förluster. De totala rörelsekostnaderna exkl. avskrivningar uppgick till -2,4 MSEK, vilket understryker den låga kostnadsbas som Windon opererar med.

  • Exklusiv distributör för banbrytande vindturbin

Windon meddelade efter utgången av det fjärde kvartalet att Bolaget blir exklusiv distributör för RidgeBlade, en banbrytande takmonterad vindturbin som genererar ren och förnybar energi på plats, i Sverige och Norge. De första produkterna väntas levereras under andra halvåret år 2024, varför vi inte någon större finansiell påverkan förväntas under innevarande år, däremot ser vi det exklusiva distributörsavtalet som en stark värdedrivare på sikt, givet den höga efterfrågan som väntas och som redan till viss del har påvisats genom att över 50 installatörer har kontaktat Windon gällande RidgeBlade.

  • Små justeringar i värderingsintervallet

Resultatet under det fjärde kvartalet var något under våra förväntningar till följd av tuffare marknadsförhållanden. Utmaningarna som väntas fortgå under H1-24 medför att vi har reviderat våra prognoser något för år 2024. Lättnader avseende viktiga makroekonomiska faktorer väntas däremot under H2-24, vilket bäddar för ett starkt år 2025. Likväl medför de uppdaterade prognoserna mindre justeringar i vår härledda värdering i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.