Windon Energy Group Q2-23


Redan överträffat 2022 års omsättning

Under det första halvåret 2023 har Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) levererat en omsättning om 53,7 MSEK, vilket således överstiger helårsomsättningen år 2022 om 44,7 MSEK. Givet att Windon har adderat batterilagringssystem, vilket Bolaget redan erhållit en större order om 6,7 MSEK på, samt en enklare standardpanel till sortimentet, anser Analyst Group att Windon kan fortsätta leverera en stark omsättningsutveckling under resterande del av år 2023, samt med en god lönsamhet, motsvarande en EBITDA-marginal om 15 % år 2023. Baserat på en estimerad omsättning om 86,4 MSEK år 2023 och en målmultipel om EV/S 1,8x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 13,1 kr i ett Base scenario.

  • Fortsatt starkt momentum

Windons omsättning under Q2-23 uppgick till 29,2 MSEK (proforma), varpå Bolaget uppvisar en omsättning om 53,7 MSEK under det första halvåret år 2023, vilket således överstiger helårsomsättningen 2022 om 44,7 MSEK och påvisar ett fortsatt starkt momentum gällande försäljning. Tillväxten antas vara hänförlig till ett fortsatt ökat försäljningsfokus samt hög efterfrågan på Bolagets system, givet fördelarna med Windons produkter avseende effektivitet och tidsbesparing.

  • Engångskostnader påverkade marginalen

Windon redovisade ett EBITA-resultat om 2,1 MSEK, motsvarande en marginal om 7 %, vilket påverkades negativt av engångskostnader om 2,4 MSEK, vilket till stor del är hänförliga till förvärvet av Windon. Justerat för dessa kostnader, vilka inte väntas återkomma under kommande kvartal, uppgick EBITA-resultatet till 4,5 MSEK, motsvarande en marginal om 15 %.

  • Breddat produktsortiment

Efter kvartalets utgång meddelade Windon att Bolaget breddar sortimentet med både batterilagringssystem och en enklare solpanel. Analyst Group ser positivt på att Windon exekverar på en av Bolagets tillväxtstrategier, att addera nya produktsegment. Batterilagringssystemen väntas öka efterfrågan, såväl som intäkten per system och därmed utgöra en viktig tillväxtdrivare, samtidigt som den nya enklare standardpanelen medför att Windon kan erbjuda Bolagets kunder ett bredare sortiment för att möta efterfrågan.

  • Bibehållet värderingsintervall

Med Q2-rapporten presenterad står det klart att Windon fortsatt levererar en stark tillväxt samtidigt som kostnaderna var något högre än väntat. Framgent estimeras bl.a. de nya produktsegmenten möta en ökad efterfrågan och således en fortsatt stark försäljningsutveckling, givet att Windon redan erhållit en större order på ett batterisystem om 6,7 MSEK anses Bolaget redan ha ett starkt momentum inom segmentet, varför vi har uppdaterat våra omsättningsprognoser. Givet de högre kostnaderna än väntat har vi även uppdaterat kostnadsprognoserna, vilket sammantaget medför ett oförändrat värderingsintervall.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.