Vultus


Agtech-bolag i framkant redo för kommersialisering

Vultus AB (publ) (”Vultus” eller ”Bolaget”) erbjuder marknadsledande tjänster, vilket inkluderar fjärranalys och satellitbaserad bildbehandling för att bistå odlare och organisationer i att övervaka fält i syfte att öka skördavkastning och minska kostnader samt minska miljöutsläpp. Bolaget adresserar en bred marknad och erbjuder idag analyser till stora kooperativ och organisationer, genom Bolagets försäljningsstrategi riktad mot större organisationer nås därigenom tusentals odlare knutna till organisationen, en strategi som särskiljer sig från konkurrenters direktförsäljning mot enskilda odlare. Vultus prognostiseras nu påbörja en expansiv kommersialiseringsfas, genom ett utökat fokus på försäljning med ett tjänsteerbjudande som stöds av både Bolagets säljstrategi och en produkt som är positionerat för att direkt möta marknadsefterfrågan. Proof-of-Concept för kommersialiseringen har redan uppvisats under Q1-24 genom ett avtal med Toyama, en distributör i Latinamerika, avtalet förväntas initialt bidra med 1,5 MSEK under 2 år i återkommande intäkter. Vidare har Vultus avtal med AM Tarim, en del av Agrico och Europlant, där de båda avtalen ger en fingervisning avseende avtalsvolym framgent. Genom en applicerad målmultipel om 1,6x EV/S på 2025 års omsättning om 12 MSEK erhålls ett motiverat värde om 1,16 kr i ett Base scenario.


  • Redo för kommersialisering

Under Q1-24 utvecklade Vultus, i samarbete med IT-bolaget Softwerk, en skräddarsydd produktplattform för Bolagets analystjänster. Den nyutvecklade plattformen möjliggör för Vultus att adressera kooperativ som inte innehar en befintlig IT-infrastruktur, vilket medför att Vultus når en dubbelt så stor adresserbar marknad. Samtidig skapar Bolaget en switching cost, och därigenom en moat, avseende kooperativen som använder plattformen då mängden data som Vultus samlar in åt kunderna är avgörande för att maximera skörden samt medföljande kostnadsbesparingar. Den nya produktplattformen förväntas vara en stark drivare för den estimerad årliga omsättningstillväxten om 110,2 % mellan åren 2023-2028.

  • Plattform som adresserar marknadens behov

Tillskillnad från konkurrenters generella NDVI-analyser kan Vultus genom 3 års insamlad, samt bearbetad data, erbjuda betydligt mer träffsäkra rekommendationer för odlare. Idag erbjuder konkurrenters lösningar endast bevattningsoptimering, Vultus analyser erbjuder samma funktionalitet i kombination med sju andra mätningar som är viktiga avseende markhälsan såsom kol- och proteinhaltsmätningar, därigenom leder Vultus analystjänster till dubbelt så stora kostnadsbesparingar för odlare gentemot konkurrenter. Bolagets produktöverlägsenhet kombinerat med den pågående kommersialisering förväntas leda till en årlig omsättningstillväxt om 110,2 % mellan åren 2023-2028, motsvarande en omsättning om 46,8 MSEK år 2028.

  • Skalbar intäktsmodell

Vultus intäktsmodell baseras på återkommande intäkter genom prenumerationskontrakt som prissätts beroende på kundens användande av hektar samt antal licenser. Vultus fokuserar på försäljning mot kooperativ, vilket medför att Bolaget anskaffningskostnad per odlare är låg då kooperativen marknadsför produktutbudet, vilket skapar en skalbarhet och en låg kostnadsbas i relation till omsättning, vilket förväntas leda till en exponentiell marginalexpansion, vilket estimeras leda till en EBIT-marginal om 27,1 % år 2028.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.