Vertiseit


Skalbar SaaS-lösning i en snabbväxande marknad

Vertiseit erbjuder en helhetslösning för varumärken att överbrygga digital och fysisk marknadsföring i butiker. Bolaget har historiskt visat på en churn om 2 % och en implementationsgrad på existerande kundbas om 18 %, samtidigt som marknaden är i stark tillväxt, så förväntas Bolaget uppnå en omsättning om 120,7 MSEK år 2022. Den internationella expansionen av SaaS-plattformen driver på förbättring på bruttomarginalen, samt EBIT-marginalen som estimeras till 19,8 % år 2022. En EV/EBIT om 20x baserat på en relativvärdering ger ett motiverat pris om 36,5 SEK per aktie år 2022 och ett nuvärde om 29,8 SEK, en uppsida om 98 %.

  • Stark underliggande marknadstillväxt

Det ökade behovet av flexibel digital kommunikation i fysiska miljöer och omnikanal-lösningar inom daglig och sällanköpshandeln driver på behovet av Digital Signage, i takt med att e-handelstrenden ökar. Den europeiska marknaden för Digital Signage uppgick år 2018 till 6,9 mdSEK, och förväntas omsätta 16,3 mdSEK år 2024, en CAGR om 15,2 %.

  • Förvärv i Storbritannien förväntas leda till marginalexpansion

Vertiseits dotterbolag DISE International AB förvärvade i mars månad InStoreMedia (UK). Förvärvet innebär en första etablering utanför Norden, vilket resulterat i att marknadsstorleken som företaget har lokal närvaro på mer än fördubblats. Baserat på att omsättningen till fullo kommer bestå av SaaS-intäkter förväntas en effektivare kassagenerering tack vare segmentets höga marginaler.

  • Ökade SaaS-intäkter resulterar i kostnadseffektivare verksamhet

Antalet installerade licenser via SaaS-segmentet väntas öka i takt med att installationsnivån på existerande kundbas ökar. På lång sikt förväntas intäkterna från SaaS-segmentet, som en andel av den totala omsättningen, att öka från 31 % år 2019 till 48 % år 2022. Tack vare segmentets höga bruttomarginal om 93-96 %, jämfört med en sammanlagd bruttomarginal om 58,1 %, förväntas detta i sin tur att leda till att bruttoresultatet samt EBIT växer snabbare än omsättningen, vilket estimeras generera en EBIT-marginal om 19,8 % år 2022, från 9,1 % år 2019.

  • Låg churn skapar förutsägbara och säkra framtida intäkter

Från det att ett avtal slutits så skapas stora byteskostnader för kunder, vilket drivs av att kundkommunikationen som skapas anpassas efter SaaS-lösningen som används samt att personal utbildas i Bolagets specifika CMS-lösning. Av denna anledningen uppvisar Vertiseit en låg kundbortfalls frekvens om 2 %, vilket medför att avtal med större varumärken bidrar till förutsägbara framtida intäkter.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.