Triboron


Effektiviserar bränsleförbrukning och minskar koldioxidutsläpp

Triboron har utvecklat en unik patenterad teknologi som effektiviserar bränsleanvändning genom bränsleadditiv baserat på Bor, där målsättningen är att ingå partnerskap och tilldela licenser till större bränsleproducenter. Försäljningsvolymerna kan då bli omfattande och för Triboron innebära intäkter med närmare 100 % bruttomarginal genom bränsleproducenternas stora volymer. Baserat på en kombination av redan befintliga avtal, potentiellt tillkommande B2B- och licensavtal och affärsmodellens inneboende lönsamhet, prognostiseras en omsättning omkring 69 MSEK år 2024 med en rörelsemarginal om +50 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde per aktie om 1,3 kr i ett Base scenario.

  • Den globala marknaden för bränsleadditiv uppgår till 500 miljarder kronor

Enligt en marknadsrapport från The Freedonia Group uppgår den globala marknaden för bränsleadditiv till över 500 mdSEK där volymefterfrågan har ökat med ca 8 % årligen de senaste åren. Triboron är ett bränsleadditiv som vid implementering kan bidra till större ackumulerad koldioxidreduktion än många andra kända lösningar inom transportsektorn, inklusive elektrifiering, under de närmaste 25 åren. Implementeringen är möjlig helt utan strukturinvesteringar och ger lönsamma resultat direkt med en genomsnittlig bränslebesparing om 3-5 %.

  • Licensavtal med bränsleproducent under 2022 skulle resultera i hög tillväxt

Det stora värdet i Triboron kommande åren återfinns främst i att en eller flera potentiella licensaffärer med bränsle-producenter som implementerar Triborons lösningar i deras produktion, som data visat signifikant minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med genomsnitt 4 %. Ett avtal med en enskild bränsleproducent skulle sannolikt resultera i hög tillväxt med god lönsamhet för Triboron, tack vare producentens stora volymer. Parallellt med detta kan även B2B-affären utveckla sig positivt, där Triboron  under 2021 ingått avtal med bland annat börsnoterade Mekonomen och Pierce Group, där båda samarbeten hittills lett till pilotorders.

  • Fullt säkerställd företrädesemission

Under november 2021 pågår en fullt säkerställd företrädesemission om ca 12,8 MSEK vilken tillför Triboron en nettolikvid om ca 10,7 MSEK, Bolaget avser använda emissionslikviden till att intensifiera säljarbetet samtidigt som en stärkt kassa möjliggör fortsatt produktutveckling och kundbearbetning.

  • Verkar i en trögrörlig bransch

Triboron adresserar en trögrörlig bransch, något som medför utmaningar. Att etablera ett eller flera licensavtal med bränsleproducenter kan resultera i långtgående processer. Den finansiella risken bedöms idag som låg, vilket motiveras av en snart påfylld kassa och potentiellt kassaflöde från nuvarande och framtida avtal.