Transfer Group


Värdeskapande transformation

Transfer Group är en säkerhetskoncern vilka tillhandahåller en plattform för bolag att skala upp, dela på kompetens och kapitalisera på synergier. Genom hittills gjorda förvärv står Transfer i startgroparna att dels växla upp tillväxttakten, genom att erbjuda helhetslösningar och inta nya marknader geografiskt, dels stärka lönsamheten genom förvärvens medförda kostnadssynergier och uppskalningsmöjligheter. Givet detta, i kombination med medvind från en starkt växande säkerhetsmarknad, förväntas Transfer omsätta 362,4 MSEK år 2022, med ett justerat EBITDA-resultat om 20,6 MSEK. Givet tillämpad EV/EBITDA-multipel Analyst Group ett motiverat värde per aktie om 0,89 kr på 2022 års prognos.

  • Fokus på att leverera helhetslösningar

Fusionen med Sensec medför inte enbart ett mer heltäckande erbjudande av säkerhetslösningar, utan möjliggör även stora korsförsäljningsmöjligheter samt bearbetning av såväl befintliga som nya marknader. Fusionen lägger således en solidare grund för en starkare, mer uthållig, organisk tillväxt, samtidigt som flertalet organisatoriska synergier kan utvinnas, vilket medför ökad lönsamhet. Med en större bredd i produkterbjudandet blir Transfer en attraktivare aktör på marknaden och än mer konjunkturresistenta, vilket möjliggör en uthållig lönsam tillväxt.

  • Affärsområdet sectech medför ökad potential

Genom att kombinera säkerhet- och mjukvaruteknologi via affärsområdet sectech, vilken inkluderar mjukvarulösningarna Amigo Tools, BRAINS och Alerty, ges Transfer ett bättre utgångsläge för att stärka koncernens tillväxt- och lönsamhetsutsikter avsevärt framgent. Affärsområdet öppnar även dörren för vidare expansion utanför Norden och ut i Europa givet mjukvarans gränslöshet samt skalbarhet.

  • Marknad under stark tillväxt

Säkerhetsmarknaden är dynamisk och likt flertalet andra industrier som genomgår en omfattande digitalisering, vilken har påskyndats av pandemin, är säkerhetsmarknaden inget undantag. Samtidigt läggs ett större fokus på preventiva åtgärder för att bekämpa brott och hot, varför efterfrågan av säkerhetslösningar, tillika uniformerad bevakning, ökar. Med ett ben inom Tech och ett inom bevakning samt säkerhetslösningar, står Transfer väl rustade för att kapitalisera på denna växande marknad.

  • Fler förvärv är att vänta

Säkerhet- och bevakningsbranschen är fragmenterad och bara i Sverige finns ca 850 företag med olika typer av auktorisation, men trots det domineras marknaden av ett fåtal aktörer. Liknande mönster återfinns inom såväl den nordiska marknaden som den globala, vilket möjliggör konsolidering av mindre aktörer för att vinna marknadsandelar, och Transfer ämnar tillvarata på rådande marknadsmöjligheter.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.