Transfer Group Q4-22


Går in i år 2023 med en rekordstark orderbok

Transfer är en säkerhetskoncern vilka tillhandahåller helhetslösningar inom fysisk säkerhet. Genom hittills gjorda förvärv har Transfer etablerat en plattform där dotterbolagen kan dela på kompetens, skala upp försäljningen och kapitalisera på synergier. Större engångskostnader har belastat resultatet under år 2022, men samtidigt lagt en förbättrad grund för att öka lönsamheten framgent. Transfer går nu in i år 2023 med en rekordstark orderbok, vilket tillsammans med en medvind från en konjunkturresistent säkerhetsmarknad, medför att Analyst Group estimerar en nettoomsättning om 433,5 MSEK år 2023, med ett justerat EBITDA-resultat om 24 MSEK. Givet tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 7,7x, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,52 kr (0,33) på 2023 års prognos.

  • Fortsätter att båda ta och försvara marknadsandelar

Under Q4-22 levererade Transfer en nettoomsättning i linje med estimat, uppgående till 98,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 76 % mot jämförbart kvartal föregående år, där Analyst Group estimerar att ca 7 % utgjordes av organisk tillväxtökning. EBITDA-resultatet uppgick till -6,7 MSEK, men belastas samtidigt av större engångskostnader och vid exkludering av dessa uppgick EBITDA-resultatet till -0,2 MSEK, vilket dock var lägre än estimerat. Transfer fortsätter däremot att stärka orderboken ytterligare under Q4-22 samt under inledningen av år 2023 genom dels nya vunna ordrar, dels genom såväl förnyade som utökade befintliga långa ramavtal. Givet detta meddelade Transfer i anslutning till Q4-rapporten nya finansiella mål1, däribland att växa organiskt 20 % under åren 2023-2025.

  • Förbättrar kapitalstrukturen efter genomförd avyttring

I slutet av Q4-22 meddelade Transfer att Bolaget har tecknat ett avtal om avyttring av styrsystemet BRAINS för en köpeskilling om 13,5 MSEK. Avyttringen genomförs i syfte att renodla verksamheten mot helhetslösningar inom fysisk säkerhet och prioritera de verksamhetsgrenar som idag genererar kassaflöde samt bidrar till koncernens lönsamhet. Analyst Group ser å ena sidan positivt på att Transfer genom avyttringen tillåts reducera nettoskulden och därigenom stärka upp balansräkningen. Å andra sidan anser Analyst Group att mjukvaran BRAINS medförde en intressant skalbarhet, tillika lönsamhetspotential och möjligheter till geografisk expansion, för Transfer på längre sikt, vilket gav Bolaget en viss edge mot andra säkerhetsbolag. Koncernens lönsamhetsprofil kommer att stärkas kortsiktigt av avyttringen, samtidigt som Analyst Group bedömer att det kan komma till en viss bekostnad av den långsiktiga tillväxt- och marginalpotentialen.

  • Justerat värderingsintervall

Trots att EBITDA-resultatet under helåret 2022 kom in lägre än estimerat, bedömer Analyst Group att Transfer har lagt en stabilare grund för att växa med förbättrad lönsamhet under prognosperioden, med hänsyn till att större engångskostnader nu är tagna, initierade kostnadsbesparingsåtgärder samt avyttringen av BRAINS. Detta, i kombination med höjda tillväxtestimat och en generell multipelexpansion bland peers, har medfört till ett reviderat värderingsintervall.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.