Transfer Group Q3-22


Vänder till lönsamhet

Transfer är en säkerhetskoncern vilka tillhandahåller en plattform för bolag att skala upp, dela på kompetens och kapitalisera på synergier. Genom hittills gjorda förvärv står Transfer i startgroparna att dels växla upp tillväxttakten, genom att erbjuda helhetslösningar och inta nya marknader geografiskt, dels stärka lönsamheten genom förvärvens medförda kostnadssynergier och uppskalningsmöjligheter. Givet detta, i kombination med medvind från en starkt växande säkerhetsmarknad, förväntas Transfer omsätta 408,3 MSEK år 2023, med ett justerat EBITDA-resultat om 20,6 MSEK. Givet tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 7,1x på 2023 års estimat ser Analyst Group ett potentiellt värde per aktie om 0,33 kr (0,44) på 2023 års prognos.

  • Stark tillväxt i Q3 – men under våra estimat

Under Q3-22 levererade Transfer en nettoomsättning om 90,6 MSEK, motsvarande en tillväxt om 78 % mot jämförbart kvartal föregående år, där fusionen med Sensec under Q1-22 bidrog till merparten av tillväxtökningen Y-Y, samtidigt som den organiska tillväxten estimeras till ca 12 % Y-Y. Nettoomsättningen kom in lägre än estimerat (94,4) där en fortsatt trög försäljning i Amigo är bidragande till avvikelsen. Analyst Group ser samtidigt att Transfer, trots osäkert omvärldsläge, fortsätter vinna viktiga avtal och stärker upp orderingången. Med hänsyn till tidigare vunna ordrar och en fortsatt stark efterfrågan på säkerhet, estimeras Transfer avsluta år 2022 starkt, även om vi har justerat ned våra tillväxtförväntningar något givet utfallet i Q3-22.

  • Vänder till lönsamhet på EBITDA-nivå

Efter ett särskilt kostnadstungt H1-22 i ljuset av tillfälligt höga personalkostnader samt tagna omstruktureringskostnader, visade Transfer ett positivt EBITDA-resultat under Q3-22, uppgående till 0,3 MSEK, en tydlig förbättring från Q2-22 då EBITDA-resultatet uppgick till -5,1 MSEK. En normalisering av personalkostnader, kostnadseffektiviseringar och ökad hård- och mjukvaruförsäljning är bidragande faktorer bakom förbättringen. Vi ser positivt på utvecklingen, däremot hade vi estimerat ett högre EBITDA-resultat. Sett till YTD har samtliga dotterbolag presterat en lägre lönsamhet än estimerat, varför vi även har sänkt våra lönsamhetsförväntningar under prognosperioden något.

  • Justerat värderingsintervall

Transfers fokus under år 2022 har legat i att bygga en koncern, utvinna synergier och sätta en långsiktig strategi. Analyst Group är medvetna om att detta tar tid och förknippat med ökade kostnader. Medan Q3-rapporten visade tecken på lönsamhetsförbättringar, har samtidigt utvecklingen varit under våra estimat. Givet detta och utfallet under Q3-22 i sin helhet, har vi valt att sänka våra omsättnings- och lönsamhetsförväntningar något under prognosperioden. Framöver vill vi se att Transfer fortsätter på inslagen väg mot lönsamhet samtidigt som koncernen kan upprätthålla det starka momentum som uppvisats i vunna upphandlingar och avtal.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.