Transfer Group Q2-22


Grunden lagd – starkare kvartal står tillmötes

Transfer är en säkerhetskoncern vilka tillhandahåller en plattform för bolag att skala upp, dela på kompetens och kapitalisera på synergier. Genom hittills gjorda förvärv står Transfer i startgroparna att dels växla upp tillväxttakten, genom att erbjuda helhetslösningar och inta nya marknader geografiskt, dels stärka lönsamheten genom förvärvens medförda kostnadssynergier och uppskalningsmöjligheter. Givet detta, i kombination med medvind från en starkt växande säkerhetsmarknad, förväntas Transfer omsätta 416,7 MSEK år 2023, med ett justerat EBITDA-resultat om 22,4 MSEK. Givet tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 6,9x på 2023n års estimat ser Analyst Group ett potentiellt värde per aktie om 0,44 kr (0,78) på 2023 års prognos.

  • Nettoomsättningen slog våra förväntningar

Under Q2-22 levererade Transfer en nettoomsättning om 85,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 67 % mot jämförbart kvartal föregående år, där fusionen med Sensec under Q1-22 bidrog till merparten av tillväxtökningen Y-Y, men var likväl högre än vad vi estimerat. EBITDA-resultatet uppgick till -5,1 MSEK under kvartalet, vilket var klart under vår prognosbild, där den orsaken till minskningen bakom kan förklaras av att CSG har, i ljuset av stark nyförsäljning under H1-22, behövt skala upp och utbilda personalstyrkan, vilket har, tillsammans med uppstartskostnader för nya projekt, medfört högre personalkostnader än estimerat. Även om detta hämmar lönsamheten för CSG kortsiktigt, lägger det en solidare grund för ökad volym och lönsamhet framgent. Vidare har de övriga dotterbolagen levererat en lägre lönsamhet under H1-22 än vad Analyst Group räknat med, i synnerhet Amigo, vilket, tillsammans med ovannämnda, har resulterat i att vi har reviderat våra EBITDA-prognoser för åren 2022-2023.

  • Sonderar marknaden för en eventuell Exit i CSG

Den 19 augusti 2022 meddelade Transfer att Bolaget sonderar marknaden för en eventuell avyttring av CSG, i syfte att öka fokuset på teknikverksamheten inom koncernen, samtidigt som ett ökat rörelsekapital skulle öppna upp möjligheterna för nya kompletterande förvärv till Bolagets redan befintliga mjukvaruportfölj. Givet CSG:s starka tillväxt sedan förvärvet i januari 2021, samt påskrivna avtal till ett värde om 850 MSEK, talar det för att Transfer kan erhålla en god värdeökning vid en eventuell avyttring av CSG.

  • Justerat värderingsintervall

Att nettoomsättningen var högre än våra förväntningar är en positiv datapunkt från rapporten som vi tar med oss, däremot har personalkostnaderna i CSG utvecklats i en snabbare takt än estimerat, som ett resultat av stark nyförsäljning, samtidigt som lönsamheten i dotterbolagen Altum och Amigo varit svagare än förväntat under H1-22. Givet detta har vi reviderat våra kostnads-prognoser och därtill sänkt våra lönsamhetsförväntning-ar något för Altum och Amigo, vilket i kombination med en ökad nettoskuld, multipelkontraktion bland peer-gruppen och ett fortsatt oroligt marknadssentiment, har medfört ett reviderat värderingsintervall.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.