Transfer Group Q1-22


Stärkta tillväxtutsikter

Transfer Group är en säkerhetskoncern vilka tillhandahåller en plattform för bolag att skala upp, dela på kompetens och kapitalisera på synergier. Genom hittills gjorda förvärv står Transfer i startgroparna att dels växla upp tillväxttakten, genom att erbjuda helhetslösningar och inta nya marknader geografiskt, dels stärka lönsamheten genom förvärvens medförda kostnadssynergier och uppskalningsmöjligheter. Givet detta, i kombination med medvind från en starkt växande säkerhetsmarknad, förväntas Transfer omsätta 416,7 MSEK år 2023, med ett justerat EBITDA-resultat om 24,2 MSEK. Givet tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 8x ser Analyst Group ett potentiellt värde per aktie om 0,78 kr på 2023 års prognos.

  • CSG har vunnit viktiga och långa avtal

Rent operationellt har Transfer inlett året starkt med flera nya strategiska avtal som medför såväl starka referenskunder som nya geografiska marknader. Dotterbolaget CSG har vunnit viktiga samt långa avtal i en högre takt än estimerat och ett särskilt intressant avtal var det som tecknades med den nordiska hotelljätten Scandic, vilken medför flertalet möjligheter för Transfer att växa såväl nationellt som internationellt. Amigo mottog därtill en genombrottsorder i Finland avseende mjukvaran Amigo Tools, vilket öppnar dörren för fortsatt expansion i landet nu när Bolagets har en lokal referenskund. Rent finansiellt dock inkom nettoomsättningen i Q1-22 under vår förväntan, vilken uppgick till 77,7 MSEK, samtidigt är det första kvartalet rent säsongsmässigt svagare. Givet de avtal som Transfer hittills mottagit under H1-22 ser vi starkare kvartal tillmötes för Transfer, varför vi valt, för nu, att behålla omsättningsprognosen för helåret 2022.

  • Lönsamheten var dock under förväntan i Q1-22

EBITDA-resultatet uppgick till -3,9 MSEK, där vi hade förväntat oss ett justerat EBITDA om 4-4,5 MSEK. En lägre rapporterad omsättning, i kombination med högre personalkostnader än estimerat, till följd av hög sjukfrånvaro i CSG, är de primära orsakerna till diskrepansen. Utfallet i Q1-22 gör dock att vi bedömer att Transfer får svårigheter att infria våra estimat avseende EBITDA-resultatet för år 2022.

  • Vi justerar värderingsintervallet

Däremot anser vi att medan Q1-rapporten var under vår förväntan rent finansiellt, så har Transfer som verksamhet utvecklats i rätt riktning. Vi väljer därför att bedöma Transfer utifrån ett längre perspektiv, där vi ser en högre organisk tillväxt under åren 2023-2024 givet de avtal som CSG vunnit under H1-22, vilket följaktligen innebär att vi förväntar oss att CSG kommer utgöra en något större andel av koncernens omsättning än tidigare, varför vi således reviderar ned våra estimat vad gäller EBITDA-marginalen under motsvarande period. Givet ovan har vi valt att justerat värderingsintervallet, varvid vi har värderat Transfer på 2023 års estimat. Vår långsiktiga vy på Bolaget är fortfarande intakt även om Q1-rapporten understeg våra förväntningar.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.