TCECUR Q3-19


Vinsttillväxt i fokus under kommande kvartal

TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och genom förvärv. Under 2019 fortsätter de svenska dotterbolagen gå från klarhet till klarhet, medan den norska verksamheten för tillfället agerar sänke i koncernen. Givet en fortsatt bra trend i Sverigesegmentet, tillsammans med positiva resultat från det pågående omställningsarbetet i Norge, kan TCECUR-aktien under kommande kvartal bjuda på en intressant utveckling. Givet gjorda prognoser, där TCECUR estimeras kunna visa bra lönsamhet under 2020, motiveras i dagsläget ett potentiellt värde om 28 kr per aktie i ett Base scenario.

 

  • Vinsttillväxt i fokus framgent

De svenska dotterbolagen går fortsatt starkt, där tillväxten uppgick till ca 30 % under det tredje kvartalet. Sett till koncernens totala omsättning hade Analyst Group inte estimerat någon större tillväxt, vilket också visade sig bli fallet i rapporten. Under kvartalet minskade försäljningen nämligen med ca 4 % mot jämförbar period föregående år. Den primära förklaringen är just den omställningen som sker i Norge, vilket på kort sikt resulterar i en lägre omsättningsnivå men på sikt med bättre marginal. Under Q3-19 omsatte Norge ca 17 MSEK, vilket kan jämföras med 25 MSEK under Q3-18. Det är dock helt enligt plan och något Analyst Group menar kommer möjliggöra högre marginaler under kommande kvartal. Detta bör således ses som en av de mest intressanta faktorerna att bevaka ur ett investeringsperspektiv framgent, dvs. hur vinsttillväxten utvecklas kvartal till kvartal.

  • Norge visar positivt EBITDA under kvartalet

Som det framgick i Q3-rapporten och Oftedal VD-ord fortlöper arbetet i Norge enligt plan med omställningen mot ett dotterbolag med mer fokus mot service och mindre projekt med bättre marginaler. Det nya
TC Connect Norge ska bli mer likt sitt svenska systerbolag, dvs. med försäljning och installation av mindre säkerhetslösningar inom kommunikation, service och underhåll, samt då även ytterligare satsningar på det egna nätverket Diginet. Under tredje kvartalet visade TC Connect Norge ett positivt EBITDA-resultat om 0,3 MSEK, att jämföra med -3,1 MSEK under föregående kvartal. Siffrorna talar för att arbetet går åt rätt håll.

  • Behåller tidigare värderingsintervall

I samband med Q3-rapporten gör vi endast mindre justeringar avseende den finansiella prognosen för helåret 2019, men räknar samtidigt med lägre tillväxt 2020 fast med betydligt bättre lönsamhet. Vi anser fortsatt att TCECUR-aktien är undervärderad, särskilt i ljuset av att Norge börjar prestera bättre där dotterbolaget under tredje kvartalet faktiskt visade lönsamhet på EBITDA-nivå, om än på låg nivå. Analyst Group behåller sitt tidigare värderingsintervall för aktien, motsvarande 28 kr i ett Base scenario.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.