TCECUR Q4-22


Fortsätter att visa lönsam tillväxt

TCECUR avlutade 2022 starkt där Koncernen återigen överträffade vårt försäljningsestimat och levererade en omsättning om 499 MSEK för helåret. EBITDA-marginalen var fortsatt stabil och i linje med vårt basscenario. Många företag kämpar med det rådande konjunkturläget men hittills verkar TCECUR inte tillhöra denna skara, tvärtom syns hittills inga tecken på avmattning utan snarare ljusa utsikter för fortsatt lönsam tillväxt. I samband med denna analysuppdatering reviderar vi upp våra helårsestimat för 2023, vilket utifrån en tillämpad EV/EBITDA-multipel om 12x ger ett motiverat värde per aktie om 74 kr (69) i ett Base scenario.

  • Slog våra estimat med råge

TCECUR levererade en omsättning om 177,6 MSEK (106,9) under Q4-22, motsvarande en ökning om 66 %. Koncernen slog därmed vårt estimat i ett Base scenario om 143,2 MSEK, vilket vi såklart ser positivt på. I kombination med en hög tillväxt levererade TCECUR även en god lönsamhet, där EBITDA-resultatet steg till 24,6 MSEK (14,4), motsvarande en marginal om 13,9 % (13,5). Detta var i nära linje med vår prognos där vi hade estimerat en marginal om 13,1 %.

  • Inleder 2023 med en stabil balansräkning

Vid utgången av december uppgick TCECURs totala skuldsättning till 81,5 MSEK, vilket utgjorde ca 15 % av den totala balansomslutningen. Det kan ställas i relation till kassan om 31,5 MSEK och kundfordringarna om 109,1 MSEK, vilka tillsammans utgjorde 26 % av balansomslutningen. I kombination med en Net Debt/EBITDA om 1,0x anser vi därmed att Koncernen har en stabil balansräkning.

  • Ser inga tecken på avmattning

Den allmänna konjunkturen är skakig och många branscher har påverkats negativt, där företag tvingats kostnadseffektivisera för att möta en sviktande försäljning. Läget är fortsatt ostadigt, både inom Sverige såväl som globalt, men hittills verkar inga tecken finnas på att TCECUR har drabbats. Tvärtom är orderingången fortsatt stark och med en orderbok som uppgick till 187 MSEK (140) vid utgången av december, ser Koncernen ännu inga tecken på avmattning. Utöver att vila på en grund av tio stabila dotterbolag, har TCECUR dessutom en strukturell medvind från den fortsatta tillväxten inom säkerhetsmarknaden i stort.

  • Höjer värderingsintervallet

I samband med Q4-rapporten väljer vi att revidera våra estimat för 2023 i samtliga scenarion, samtidigt som vi behåller vår applicerade EV/EBITDA-multipel. I denna analysuppdatering utgår vi från en EV/EBITDA-multipel om 12x på 2023 års prognos i ett Base scenario vilket, givet ett estimerat EBITDA-resultat om 62 MSEK för helåret, motsvarar en värdering om 749 MSEK (EV). Baserat på ett antagande om en oförändrad kapitalstruktur vid utgången av 2023, ger det ett värde per aktie om 74 kr (69).

7

Värdedrivare

8

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.