TCECUR Q4-21


Rekordavslutning och nya höjder i sikte

Rekord på rekord på rekord – ungefär så kan TCECURs nyligen presenterade Q4-rapport sammanfattas, där det framgick att omsättningen steg med 73 %, vilket bidrog till att den rapporterade försäljningen för helåret 2021 landade på 298 MSEK. I kombination med en EBITDA-marginal om 13,5 % för fjärde kvartalet 2021 anser vi att TCECUR avslutar året starkt. Sett till Koncernens intäkter Pro Forma för 2021, vilka då inkluderar hela LåsTeams och RF Coverage:s fjolår, uppgår dessa till 362 MSEK. Med hänsyn till detta samt att orderboken nu överstiger 140 MSEK, ser vi att förutsättningarna är goda för att TCECUR ska kunna fortsätta växa även under kommande kvartal. För 2022 räknar vi, i ett Base scenario, med en nettoomsättning om 399 MSEK och ett EBITDA-resultat om 40 MSEK, motsvarande en marginal om ca 10 %. Givet tillämpad EV/EBITDA-multipel ser vi ett motiverat värde per aktie om 64 kr på 2022 års prognos.

  • Som väntat en riktig ”Slam Dunk”

I vår tidigare analys hade vi räknat med att TCECUR skulle avsluta 2021 starkt, och att förutsättningarna fanns för att Koncernen skulle kunna leverera en riktig Slam Dunk vad gäller tillväxt och lönsamhet. Med Q4-rapporten presenterad kan vi konstatera att så blev fallet, vilken visade att omsättningen under Q4-21 uppgick till 107 MSEK (62), motsvarande en total ökning om 73 % Y-Y och organiskt 23 %, med ett EBITDA-resultat om 14,4 MSEK (4,9), motsvarande en marginal om 13,5 % (7,9). Fjärde kvartalet 2021 blev därmed det historiskt bästa kvartalet i TCECURs historia.

  • Välfylld orderbok pekar på fortsatt tillväxt

Sett till TCECURs orderbok kan vi konstatera att denna växt fem kvartal i rad och nu uppgå till totalt 140 MSEK (81), vilket är 74 % högre än samma period föregående år. I kombination med att de återkommande intäkterna fortsätter stiga, vilka nu uppgår till 46 MSEK (39), ger det en viss guidning om förutsättningarna för att TCECUR ska kunna fortsätta uppvisa organisk tillväxt även under 2022.

  • Fler förvärv är troligen att vänta

I rapporten skriver TCECUR att med en välfylld kassa och positivt kassaflöde så står Koncernen ”väl rustade inför kommande förvärv” under 2022. Med hänsyn till detta, och TCECURs finansiella position, ser vi det som troligt att nya förvärv kan vara att vänta under kommande kvartal.

  • Uppdaterat värderingsintervallet

Vi anser att TCECUR utvecklas i bra takt med god tillväxt och stigande lönsamhet. Utifrån våra estimat på 2022 års prognos presenterar vi därför i denna analys ett uppdaterat värderingstervall i samtliga av våra tre scenarion Base-, Bull och Bear.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.