TCECUR Q4-19


Avslutade 2019 starkt – bågen spänd för 2020

TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och genom förvärv. Under 2019 gick de svenska dotterbolagen från klarhet till klarhet, medan den norska verksamheten genomgått ett omfattande omställningsarbete till att fokusera på mindre ordervolymer men med bättre lönsamhet. Givet en fortsatt bra trend i Sverigesegmentet, tillsammans med stigande marginaler i Norge, kan TCECUR-aktien återhämta sig och klättra vidare under 2020. Givet gjorda prognoser, där TCECUR estimeras kunna visa bra lönsamhet under 2020, motiveras i dagsläget ett potentiellt värde om 25 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Starkt resultat under sista kvartalet 2019

Under fjärde kvartalet 2019 uppgick nettoomsättningen till 59,5 MSEK (61,9), motsvarande en minskning om ca 4 % Q-Q, med ett EBITDA-resultat om 4,3 MSEK (3,0). Nettoomsättningen för 2019 landar därmed på 203 MSEK med ett EBITDA-resultat om 7,8 MSEK. Försäljnings-mässigt var våra estimat i linje med faktiskt utfall, samtidigt som EBITDA-resultatet överträffade vår prognos med 1,3 MSEK. Med tanke på att vi i vår senaste analys skrev att fokus bör vara vinsttillväxt, något TCECUR nu verkligen uppvisar under sista kvartalet 2019, tycker vi att rapporten är stark och motiverar en uppgång i aktien.

  • Norge minskar omsättningen enligt plan

Omsättningsmässigt räknade vi med en minskning för TC Connect Norge, vilket i sig är i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats från TCECUR. Norge-delen har som känt successivt skalat ned sin verksamhet till att fokusera på mindre ordervolymer men med bättre marginal. Med rapporten presenterad står det klart att våra förväntningar var i linje med faktiskt utfall, i VD-ordet framgår att Norge planenligt minskat omsättningen med 20 % från 99 MSEK till 79 MSEK under 2019. Vi hade estimerat en helårsomsättning om 77 MSEK för 2019, vilket därmed visade sig falla ut väl i linje med rapporten. I rapporten skriver även TCECUR att kostnaderna i Norge förväntas minska med ca 12 MSEK årligen då personalen reduceras och tre regionkontor avvecklas. Detta menar vi kommer bidra till en starkare rörelsemarginal under 2020 för dotterbolaget.

  • Svenska dotterbolagen fortsätter ta nya nivåer

För de svenska dotterbolagen räknade vi med att de även under Q4-19 bör ha visat fortsatt god tillväxt. I rapporten framgår att den gemensamma försäljningen för Mysec, AWT och TC Connect Sverige ökade med totalt ca 20 % under året, dotterbolagen fortsätter således ta sig till nya nivåer och vinna marknadsandelar.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.