TCECUR Q3-23


Rekordstor orderbok och förbättrad lönsamhet

TCECUR (”Koncernen”) levererade en Q3-rapport som överraskade positivt på översta raden, men där marginalen inte nådde upp till vårt estimat, främst hänförligt till högre COGS än förväntat. Trots rådande marknadsklimat uppvisar TCECUR en hälsosam tillväxt om 7,6 % och vid utgången av Q3-23 uppgick orderstocken till rekordhöga 214 MSEK, vilket bäddar för stark tillväxt under kommande kvartal. Givet att Koncernens genomförda lönsamhetsåtgärder bär frukt finns goda möjligheter till fortsatt stärkt lönsamhet. Vi anser fortsatt att aktien är undervärderad och utifrån en uppdaterad helårsprognos för år 2023, estimeras ett EBITDA-resultat om ca 58,5 MSEK (60,7) i ett Base scenario, vilket leder till ett potentiellt värde per aktie om 66,7 kr (70,0).

  • Högre omsättning men lägre bruttoresultat än väntat

Under årets tredje kvartal levererade TCECUR en omsättning om 124,3 MSEK (115,5), motsvarande en ökning om 7,6 %, varav den organiska tillväxten var i nivå med 7,6 %, då endast tilläggsförvärvet, Jocab, inkluderas som förvärv under jämförelsekvartalet. Koncernens nettoomsättning kom därmed in något över våra förväntningar i ett Base scenario om 120,5 MSEK. Sett till bruttomarginalen uppgick denna till 49,1 % (45), vilket var 2,9 procentenheter lägre än vårt estimat om 52 %, främst på grund av högre COGS än estimerat, där vi antar att denna post belastats av ökade materialkostnader. Ökade COGS, i kombination med OPEX som var något lägre än vårt estimat, resulterade i ett EBITDA-resultat om 10,2 MSEK (8,7), motsvarande en marginal om 8,2 % (7,5), vilket var något lägre än Analyst Groups estimat om 12,4 MSEK.

  • Fortsatt lönsamhetsfokus framgent

TCECUR har under kvartalet genomfört en rad aktiviteter som på sikt väntas leda till ökad lönsamhet inom Koncernen, där bl.a. en fusion har genomförts mellan Mysec och Automatic Alarm, i syfte att stärka det sammanslagna produkt- och tjänsteerbjudandet samt att realisera kostnadssynergier genom samordnade inköp. Utöver det har Sectragon genomfört en internationell expansion för att dra nytta av den ökade efterfrågan, vilket Analyst Group estimerar kommer leda till ökad lönsamhet för Koncernen som helhet, givet fortsatt stark tillväxt i kombination med dotterbolagets lönsamma affärsmodell. Givet att TCECUR lyckas exekvera på angivna lönsamhetsåtgärder och därigenom uppnå kostnadssynergier och interna effektiviseringar, ser Analyst Group goda möjligheter för Koncernen att fortsätta förbättra marginalen.

  • Reviderat värderingsintervall

I samband med Q3-rapporten gör vi mindre justeringar i våra estimat för helåret 2023, vilka innefattar en högre omsättning men med en lägre bruttomarginal. Utifrån en bibehållen EV/EBITDA-multipel om 12x, härleds ett värde per aktie om 66,7 kr (70,0) i ett Base scenario.

7

Värdedrivare

8

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.