TCECUR Q3-22


Attraktiv investering för kommande kvartal

Med Q3-rapporten presenterad står det klart att Koncernen överträffade vårt försäljningsestimat, varpå vi kan konstatera att årets tredje kvartal blev ovanligt starkt, med tanke på den säsongseffekt som vanligtvis brukar gälla. Bruttomarginalen var dock lägre än väntat men tack vare en god kostnadskontroll i rörelsen kunde TCECUR leverera ett EBITDA-resultat om 9 MSEK, vilket således var i nära linje med vårt estimat om 8 MSEK. Allt pekar på att TCECUR kommer avsluta 2022 starkt, frågan som återstår är hur rådande konjunkturläge kommer att påverka under 2023. Vi tror inte att TCECUR kommer vara helt skonade, men med tanke på de produkter och tjänster som Koncernen tillhandahåller ser vi att utrymme finns för tvåsiffrig organisk tillväxt, i kombination med stigande lönsamhet. Givet tillämpad EV/EBITDA-multipel upprepar vi vårt motiverade värde per aktie om 69 kr (69) i ett Base scenario.

  • Ett starkt tredje kvartal

TCECUR levererade en omsättning om 116 MSEK (67) under Q3-22, motsvarande en ökning om 73 %. Koncernen slog därmed vårt estimat i ett Base scenario om 102 MSEK, vilket vi såklart ser positivt på. I kombination med en hög tillväxt levererade TCECUR även en god lönsamhet, där EBITDA-resultatet steg till 9 MSEK (5), motsvarande en marginal om 7,5 % (7,7). Detta var som nämnt i nära linje med vår förväntan, där vi hade estimerat ett EBITDA-resultat om 8 MSEK och en marginal om 7,8 %.

  • Attraktiv investering för kommande kvartal

Under framförallt 2022 har många investerare i högre grad riktat sitt kapital till lönsamma kvalitetsbolag, något vi tror kommer vara fallet även under 2023. Stabilitet är en egenskap som ofta premieras på börsen, särskilt i sämre tider, där vikten av att bolag kan uppvisa ett uthålligt kassaflöde blir allt viktigare. TCECURs Cash Conversion Ratio uppgår LTM till 3.4x, d.v.s. för varje en (1) krona vinst Koncernen genererat, har 3,4 kr positivt operativt kassaflöde genererats. Rullande uppgår EBITDA-resultatet till 42 MSEK med en marginal på ca 10 %, och trenden är fortsatt positiv. I kombination med en tvåsiffrig organisk tillväxt borde TCECUR vara en attraktiv investering under kommande kvartal.

  • Upprepar värderingsintervallet

För Q4-22 estimerar vi en omsättning om 143 MSEK (146), vilket innebär ett helårsestimat om 465 MSEK (454) för år 2022. Med hänsyn till att vi räknar med en något konservativare bruttomarginal under avslutningen av året justerar vi EBITDA-resultatet till ca 19 MSEK (22) under Q4-22. Vi anser att TCECUR på nuvarande nivåer är fortsatt lågt värderat givet den växande orderboken, stigande lönsamheten och ökade försäljningen som vi räknar med under kommande kvartal. Vi upprepar därför vårt tidigare värderingsintervall.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.