TCECUR Q2-23


Kursreaktionen är överdriven – vi ser fortsatt god uppsida

TCECUR har presenterat sin Q2-rapport vilken intäktsmässigt var i linje med våra estimat, men där bl.a. omstruktureringar resulterade i engångskostnader vilket pressade marginalen. Som en följd straffade marknaden aktien hårt och även om vi kan hålla med om att en viss nedgång var rimlig, var inte den graden av reaktion motiverad. Vi anser fortsatt att aktien är undervärderad och utifrån en uppdaterad helårsprognos för 2023, där vi räknar med ett EBITDA-resultat omkring 61 MSEK (63) i ett Base scenario, härleder vi ett potentiellt värde per aktie om 70 kr (74).

  • Intäkter i linje med estimat – men negativt resultat

Under årets andra kvartal levererade TCECUR en omsättning om 140,7 MSEK (114,9), motsvarande en ökning om 22 %. Koncernen prickade därmed i stort sett in vårt estimat i ett Base scenario om 143,5 MSEK. Sett till bruttomarginalen uppgick denna till 50 % (55,7), vilket var en (1) procentenhet lägre än vårt estimat om 51 %. Detta, i kombination med engångskostnader om 4,1 MSEK hänförligt till om-struktureringar, bidrog till ett sjunkande EBITDA-resultat och röda siffror på sista raden, något som inte hänt sedan tredje kvartalet år 2021. Justerat för nämnda engångskostnader uppgick dock EBITDA-resultatet till 11,5 MSEK, vilket skulle ha motsvarat en marginal om 8,2 %.

  • Fokus på att höja lönsamheten

Nationella Säkerhetssystem är fortsatt det segment som står för den största andelen av Koncernens totala försäljning, vilken under Q2-23 uppgick till 75,4 MSEK (70,2), motsvarande en tillväxt om ca 7,4 %. I Q2-rapporten skriver TCECUR att arbetet med den operativa effektiviteten har blivit eftersatt främst inom just detta segment, inom vilket fem fristående bolag ingår. TCECUR arbetar nu därför med att höja resultatgenereringen inom segmentet, vilket såklart är viktigt – inte minst med tanke på hur pass stor andel av Koncernens totala försäljning som kommer från segmentet. Vad gäller de resterande två segmenten Säker Kommunikation och Globala Säkerhetssystem är det fortsatt bra vind i seglet, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Om TCECUR därmed kan förbättra resultatet även inom segmentet för Nationella Säkerhetssystem, ser vi chanserna som goda att Koncernen kan fortsätta stärka sin marginal.

  • Uppdaterat värderingsintervall

I samband med Q2-rapporten väljer vi att behålla vår estimerade nettoomsättning om 574 MSEK år 2023, samt tilltro om att TCECUR kan upprätthålla en god lönsamhet under H2-23. Till följd av utfallet under Q2-23, vilket vi ser som ett hack i kurvan, räknar vi i denna analysuppdatering med ett EBITDA-resultat om 61 MSEK för helåret, att jämföra med 63 MSEK i vår föregående analys. Utifrån en bibehållen EV/EBITDA-multipel om 12x motsvarar det således värdering om 730 MSEK (EV). Baserat på ett antagande om en oförändrad kapitalstruktur vid utgången av 2023, ger det ett värde per aktie om 70 kr i ett Base scenario.

7

Värdedrivare

8

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.