TCECUR Q1-24


Kortsiktiga lönsamhetsproblem – långsiktiga tesen intakt

TCECUR (”TCECUR” eller ”Koncernen”) presenterade en Q1-rapport som kom in något lägre än estimerat avseende omsättning. Flera faktorer, såsom ökade kostnader till följd av ett tillfälligt behov av underentreprenörer, en engångskostnad och ökade investeringar i Sectragon Internationals expansion, resulterade i ett minskat EBITDA-resultat om  -44 % Y-Y, varför marknaden handlade ned aktien kraftigt under rapportdagen.  Detta till trots anser Analyst Group att det finns flera positiva aspekter att lyfta fram från Q1-rapporten, såsom stark tillväxt i de återkommande intäkterna (25 % Y-Y), att åtta av tio dotterbolag når ATH i försäljning och att Sectragon International har inlett bolagets tillväxtresa på den globala marknaden. Utifrån en reviderad helårsprognos för år 2024 estimeras ett EBITDA-resultat om ca 58,3 MSEK (65,2) i ett Base scenario, vilket leder till ett potentiellt nuvärde per aktie om 49,8 kr (55,2).

  • Åtta av tio dotterbolag når ATH avseende omsättning

Under årets första kvartal rapporterade TCECUR en omsättning om 157,6 MSEK (148,4), motsvarande en tillväxt om 6,2 % Y-Y, något under estimerad nettoomsättning i ett Base scenario om 160,0 MSEK. Trots att majoriteten av dotterbolagen når försäljningsrekord under kvartalet hämmas tillväxten för Koncernen som helhet av en inbromsning i orderläggningen från en av AWTs största kunder och tuffa jämförelsetal för RF Coverage.

  • Kortsiktiga lönsamhetsproblem

Sett till bruttomarginalen uppgick denna till 48,7 % (52,5), vilket således understeg vårt estimat om 49,5 %. Detta, i kombination med en ökad kostnadsbas på grund av ett tillfälligt behov av underentreprenörer, en engångskostnad om 1 MSEK hänförligt till en strategistudie och ökade investeringar i Sectragon International, ledde det till ett minskat EBITDA-resultat i jämförelse med samma period föregående år. Analyst Group anser att lönsamhetsproblemen är av övergående karaktär och att effekterna av TCECURs tillväxtinitiativ ännu inte har realiserats fullt ut, vilket skapar goda möjligheter för en gynnsam lönsamhetsutveckling framgent.

  • Reviderade värderingsintervall i samtliga scenarion

I samband med rapporten väljer vi att justera våra estimat, vilka inkluderar en något lägre omsättningstillväxt samt lönsamhetsutveckling under prognosperioden. Kortsiktiga utmaningar föranleder att Analyst Group estimerar en något långsammare utväxling av den underliggande skalbarheten som TCECURs affärsmodell besitter. Vi bedömer dock att utsikterna för H2-24 ser goda ut i termer av tillväxt och lönsamhet, vilket återspeglas i ett estimerat EBITDA-resultat om 58,3 MSEK för helåret 2024, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,3 %. Baserat på ovan nämnda EBITDA-resultat, en EV/EBITDA-multipel om 9,8x och en oförändrad kapitalstruktur, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 49,8 kr (55,2) i ett Base scenario.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.