TCECUR Q1-23


Har börjat året på bästa möjliga sätt

TCECUR avslutade 2022 starkt och temat har fortsatt även under de inledande tre månaderna 2023, där Koncernen med råge slog våra estimat i både ett Base- och Bull scenario. Tillväxten uppgick till 63 %, varav 34 % organisk, i kombination med en EBITDA-marginal som klättrade upp till närmare 11 %. TCECUR ser fortsatt inga tecken på avmattning i efterfrågan från marknaden utan snarare ljusa utsikter för fortsatt lönsam tillväxt. I samband med denna analysuppdatering gör vi ett par mindre justeringar i våra helårsestimat för 2023, där vi utifrån en bibehållen EV/EBITDA-multipel om 12x upprepar vårt motiverade värde per aktie om 74 kr (74) i ett Base scenario.

  • Kraftig tillväxt och lönsamhet under årets tre första månader

Under årets tre första månader levererade TCECUR en omsättning om 148,4 MSEK (91,3), motsvarande en ökning om 63 %. Koncernen slog därmed vårt estimat i ett Base scenario om 108 MSEK, vilket vi såklart ser positivt på. I kombination med en hög tillväxt levererade TCECUR även en god lönsamhet, där EBITDA-resultatet steg till 16,1 MSEK (6,7), motsvarande en marginal om 10,8 % (7,3). Även detta överträffade vår prognos om ett EBITDA-resultat om
8,4 MSEK.

  • Fortsatt hög efterfrågan

Även om vissa ljuspunkter har börjat lysa under de senaste veckorna är det fortfarande en generellt svag och skakig konjunktur som vi befinner oss i. Många branscher och bolag har det fortsatt tufft, där vinstvarningar och besparingsprogram har avlöst varandra. Vad gäller TCECUR har dock bilden sett helt annorlunda ut, där Koncernen har en fortsatt bibehållen trend av starka kvartalsprestationer i ryggen. Vid utgången av mars nådde dessutom orderstocken en ny rekordnivå, motsvarande 211 MSEK. Enligt TCECUR syns ännu inga tecken på att marknaderna för säkerhetssystem eller säker kommunikation håller på att bromsa in, varför vi räknar med en fortsatt god och lönsam tillväxt under kommande kvartal.

  • Upprepar värderingsintervallet

I samband med Q1-rapporten väljer vi att justera upp våra estimat något för 2023 i samtliga scenarion, till följd av en starkare inledning på året än tidigare estimerat. Än sålänge syns inga tecken på avmattning vad gäller efterfrågan, men för att kunna göra en större höjning av våra estimat väljer vi att avvakta ytterligare ett kvartal för att kunna bekräfta trenden. Utifrån en bibehållen EV/EBITDA-multipel om 12x på 2023 års prognos om 63 MSEK i EBITDA-resultat i ett Base scenario, motsvarar det en värdering om 755 MSEK (EV). Baserat på ett antagande om en oförändrad kapitalstruktur vid utgången av 2023, ger det ett värde per aktie om 74 kr (74).

7

Värdedrivare

8

Historisk lönsamhet

2

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.