TCECUR Q1-22


Når tvåsiffrigt antal dotterbolag inom koncernen

TCECUR har inlett året starkt där Q1-rapporten visade den näst högsta försäljningen för ett enskilt kvartal i Koncernens historia. Sett till TCECURs intäkter pro forma per den 31 mars 2022 (LTM), vilket då även inkluderar de senaste förvärvstillskotten Kungslås och Sectragon, uppgår intäkterna till 436 MSEK. Med hänsyn till detta samt att orderboken översteg 147 MSEK den sista mars, vilket då är exklusive tillkommande affärer från Kungslås och Sectragon, ser vi att förutsättningarna är goda för att TCECUR ska kunna fortsätta växa även under kommande kvartal. För 2022 räknar vi, i ett Base scenario, med en nettoomsättning om 443 MSEK (ej pro forma) med ett EBITDA-resultat om 47 MSEK, motsvarande en marginal om ca 11 %. Givet tillämpad EV/EBITDA-multipel höjer vi vårt motiverade värde per aktie till 69 kr (64) på 2022 års prognos.

  • Överträffar våra estimat

Med Q1-rapporten presenterad kan vi konstatera att omsättningen under årets första kvartal uppgick till 91 MSEK (58), motsvarande en total ökning om 56 % Y-Y och organiskt 11 %, med ett EBITDA-resultat om 6,7 MSEK (3,6), motsvarande en marginal om 7,3 % (6,2). Det står således klart att TCECUR slog vårt omsättnings-estimat (76 MSEK), såväl som vårt estimerade EBITDA-resultat (5 MSEK). Med tanke på att första kvartalet generellt är säsongsmässigt svagt, anser vi att TCECUR har börjat året starkt.

  • Orderboken på ny rekordnivå

Vid utgången av mars uppgick orderboken till ca 147 MSEK (85), vilket innebär att denna nu växt sex kvartal i rad. Efter perioden har dessutom ytterligare orders tillkommit, såväl som att förvärven under maj månad av Kungslås och Sectragon bidrar med ytterligare affärer. Det ger en bra fingervisning om förutsättningarna för att TCECUR ska kunna fortsätta uppvisa tillväxt även under kommande kvartal 2022, något vi räknat med i våra estimat.

  • Välkomnar två nya förvärv

Med de två senaste förvärven av Kungslås och Sectragon får TCECUR-koncernen en ännu större, starkare och lönsammare plattform av bolag att fortsätta växa från. Vi räknar med att detta kommer att resultera i positiva intäkts- och kostnadssynergier framöver.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

Vi anser att TCECUR utvecklas över våra förväntningar med god tillväxt och stigande lönsamhet. Utifrån våra uppdaterade estimat för år 2022, vilka då även inkluderar de senaste förvärven av Kungslås och Sectragon, presenterar vi därför i denna analys ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga av våra tre scenarion Base-, Bull och Bear.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.