Tangiamo Touch Q2-19


Ska vinna nya avtal och marknader under hösten

Tangiamo har installerat över 200 elektroniska spelbord och annan utrustning i ca 30 länder runt om i världen, bland kunderna finns några av världens största kasinoföretag. Under 2019 har flera kundavtal tecknats och under Q3-19 planeras systemprodukten Gaming Bridge att lanseras, vilket innebär att Tangiamo tar steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom Gaming. Till 2020 estimeras omsättningen öka till ca 20 MSEK och givet gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett värde per aktie om 1,60 kr (1,10) i ett Base scenario.


  • Omsättning i linje med förväntningar

Inför Q2-rapporten räknade vi inte med någon större omsättning för årets andra kvartal, motiverat framförallt av att många av de affärer och avtal som ingåtts och vunnits under H1-19 förväntas ge större utväxling under kommande kvartal framöver. I den bemärkelsen var rapporten i linje med våra förväntningar, där omsättningen uppgick till ca 1,0 MSEK (1,7). Tangiamos tillväxtstrategi är att säkra leverantörsgodkännande från större centralstyrda organisationer, för att på så vis kunna sälja större kvantiteter, istället för att enbart sälja till enskilda kasinon. Detta kan på kort sikt resultera i lägre intäkter, men möjliggöra högre omsättning över tid, varför vi anser att vald strategi är rätt väg att gå.

  • God kostnadskontroll

Under Q2-19 uppgick rörelsekostnaderna till 5,3 MSEK, vilket kan jämföras med 6,3 MSEK under Q1-19. I rapporten skriver även Tangiamo att de räknar med att minska sina personalkostnader från ca 1 MSEK/månad till ca 0,8 MSEK/månad under H2 2019. Vi ser positivt på att Tangiamo fortsätter att utvecklas med en god kostnadskontroll, något som är extra viktigt idag.

  • Tangiamo siktar på fler avtal för vinstdelning

En viktig parameter för att Bolaget ska kunna närma sig ett positivt kassaflöde är bl.a. att öka antalet vinstdelningsavtal, något som generar återkommande intäkter med god marginal. Tangiamo har nyligen inlett partnerskap med bl.a. Magic Bet och Bell Casino avseende vinstdelningsavtal. Magic Bet har för avsikt att ställa ut Tangiamos spelbord i alla sina ca 40 gaming halls. Bell Casino är en speloperatör som driver spelverksamhet på ca 93 fartyg i Europa.

  • Gaming Bridge planeras att lanseras under Q3-19

Gaming Bridge kan erbjudas för alla landbaserade aktörer, oavsett vilken leverantör av spelbord de har idag. Tangiamo tar således steget från att vara en leverantör av spelbord till att även erbjuda infrastruktur och mjukvara inom gaming som bryggar gapet mellan landbaserat och online. Tangiamo planerar att lansera Gaming Bridge under Q3-19 vilket resulterar i ytterligare en intäktskälla.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.