Tangiamo Touch Technology Q3-23


Bygger på försäljningspotentialen

Med ett kvartal kvar av år 2023 uppgår nettoomsättningen till 8,6 MSEK (1,6), vilket innebär en mångdubblerad försäljning jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har EBITDA-resultatet förbättrats kraftigt under samma period, från -11,3 MSEK till -2,7 MSEK. Denna utveckling är i huvudsak ett resultat av Loto Quebec ordern om 10,5 MSEK som erhölls under Q1-23. Bolaget har därtill en större orderbok att exekvera på, vilket tillsammans med nyligen erhållna icke-jurisdiktionella GLI-godkännanden, ett förbättrat distributionsavtal med Abbiati och en stärkt produktportfölj, gör att Tangiamo står inför ett rekordår, vilket väntas ge ringar på vattnet för resterande prognosperiod. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 13,2 MSEK och med en tillämpad EV/S-multipel om 1,5x samt en diskonteringsränta om 15,2 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,052 (0,077) kr i ett Base scenario.

  • Avvaktande kvartal

Frånvaron av nya ordrar resulterade i ett, rent försäljningsmässigt, avvaktade kvartal där nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK, motsvarande en minskning om 0,5 MSEK mot jämförbart kvartal föregående år. På kostnadssidan uppvisade Tangiamo en fortsatt god kostnadskontroll och rörelsekostnaderna har under år 2023 varit på en jämn nivå, men likväl en lägre nivå än under såväl 2021 som 2023. Avseende årets nio första månader uppgår nettoomsättningen till 8,6 MSEK, men avsaknaden av nya ordrar under dels Q3-23, dels hittills under Q4-23, har däremot medfört en revidering i Analyst Groups estimat, då vi bedömer att Tangiamo endast kommer att kunna realisera årets upparbetade orderbok om ca 13 MSEK innan årsskiftet, där potentiellt ytterligare ordrar under december förväntas levereras under tidigast Q1-24.

  • Breddar produktportföljen genom MultiPLAY Ignite

Under Q3-23 lanserade Tangiamo MultiPLAY Ignite, vilket innebär en helt ny MultiPLAY-produkt som besitter en kompaktare design, uppgraderad teknik och grafik. Den kompaktare designen gör Ignite lämplig för fler miljöer än tidigare MultiPLAY-spelbord, vilket å ena sidan öppnar upp en större adresserbar marknad för Tangiamo, å andra sidan möjliggör för speloperatörer att maximera golvytan och intäktspotential. MultiPLAY Ignite utvecklades genom ett nära samarbete med partnern Grupo Caribant i Dominikanska Republiken och Analyst Group ser positivt på att samarbetet har burit frukt, samtidigt som ytterligare innovationer och lanseringar genom Grupo Caribant utgör en viktigt värdetrigger framöver.

  • Reviderat värderingsintervall

Det är tydligt att processen med Loto Quebec har dragit ut på tiden, vilket Analyst Group bedömer, givet att Tangiamo består utav ett mindre team, begränsar Bolagets möjligheter att fokusera på, men även proaktivt arbeta med, övrigt sälj. När Loto Quebec ordern väl är levererad, frigörs resurser att bearbeta marknaden under år 2024 och framåt, varför vi fortsatt ser en god tillväxt under prognosperioden. Däremot, med bakgrund till reviderade estimat samt med hänsyn tagen till utspädningseffekterna1 från kvittningsemissionen, optionslösen och garantiersättning, har värderingsintervallet reviderats.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.