Tangiamo Touch Q4-23


Rekordåret kan ge ringar på vattnet

År 2023 var, rent verksamhetsmässigt, ett transformativt år för Tangiamo. Bolaget mottog den största ordern någonsin samt levererade på den, erhöll GLI-certifieringar samt tog fram nya produktinnovationer. Med ett stärkt rykte inom branschen, ett fördjupat samarbete med distributören Abbiati samt en stärkt produktportfölj genom MultiPLAY Ignite och det nya ADR-systemet, bedömer Analyst Group att förutsättningarna för en stark omsättningsutveckling är goda framgent. För år 2024 estimeras nettoomsättningen uppgå till 14,5 MSEK och med en tillämpad EV/S-multipel om 1,3x samt en diskonteringsränta om 15,2 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,040 (0,052) kr i ett Base scenario.

  • Nettoomsättningen når ny rekordnivå

Nettoomsättningen under det fjärde och sista kvartalet år 2023 uppgick till 4,2 MSEK (0,6), där intäktsökningen mot fjolåret är ett resultat av slutinstallationen för Loto Quebec avseende MultiPlLAY Roulette samt leverans av ADR-system till Abbiati. Helårsomsättningen uppgick därmed till 12,9 MSEK, vilket inte enbart motsvarar en ökning om 487 % mot år 2022, utan även utgör ett rekordår för Bolaget. Den kraftiga intäktsökningen har, i kombination med en fortsatt relativt god kostnadskontroll, därtill medfört ett avsevärt förbättrat EBITDA-resultat, vilket uppgick till -3,9 MSEK för år 2023 (-15,4), ca -75 % lägre än år 2022. Det faktum att Bolaget inte har kommunicerat några nya ordrar sedan Q3-23 samt uttryckt intentionen att stärka kassan, har medfört en ökad osäkerhet avseende den operationella utvecklingen framgent, varför Analyst Group har valt revidera ned estimaten under prognosperioden.

  • Lanserar nytt ADR-system drivet av AI och Machine Learning

Tangiamo följde upp lanseringen av MultiPLAY Ignite under Q3-23 med att lansera ett uppgraderat ADR-system, vilken kombinerar AI och Machine Learning, under Q1-24. Den stora skillnaden från tidigare ADR-system är en väsentligt högre träffsäkerhet, vilket i sin tur möjliggör en ökad kundnöjdhet för både slutkund och speloperatörer, då riskerna för felavläsningar minskar avsevärt genom det nya ADR-systemet. Det nya ADR-systemet demonstrerades tillsammans med Abbiati på ICE Londonmässan under 6-8 februari 2024, vilket av Analyst Group bedöms kunna ge ringar på vattnet kommande kvartal.

  • Reviderat värderingsintervall

År 2024 har inletts försäljningsmässigt svalare än estimerat, då inga nya ordrar har presenterats. Därtill har Bolaget kommunicerat intentionen att stärka kassan, vilket Analyst Group bedömer kommer att innebära att ledningens tid går åt till att utvärdera finansieringsalternativ, på viss bekostnad av säljarbete. Vi har därför reviderat såväl de finansiella estimaten som värderingsintervallet, där sistnämnda även tar hänsyn till utspädningar relaterat till finansieringsavtalet med Nordic Growth Opportunites1.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.