Tangiamo Touch Q4-19


Grunden lagd – nu ska tillväxten komma

Vi anser att Tangiamo efter hårt arbete under 2019 nu har lyckats ställa om till ett mer strömlinjeformat bolag som står redo för att under 2020 skala upp försäljningen och närma sig lönsamhet. Fokus är att fortsätta växa internationellt där befintlig bas ger goda möjligheter för att växa under kommande kvartal 2020. För helåret 2020 estimeras omsättningen öka till nära 20 MSEK och givet gjord prognos och en multipelvärdering, motiveras ett värde per aktie om 1,60 kr i ett Base scenario. Vi har därmed lämnat vårt senaste värderingsintervall oförändrat.

  • Lägre omsättning under Q4 var väntat

Som vi skrev i vår kommentar inför Q4-rapporten räknade vi inte med någon större omsättning under Q4-19, motiverat av att många av de affärer och avtal som har ingåtts kommer ge större utväxling under kommande kvartal framöver. Med rapporten presenterad kan vi konstatera att våra förväntningar var i linje med faktiskt utfall. Under sista kvartalet 2019 uppgick försäljningen till ca 0,6 MSEK (2,3), motsvarande en minskning om 1,7 MSEK mot jämförbart kvartal 2018.

  • Ett antal avtal som kommer bidra till tillväxt 2020

Tangiamo har senaste året vunnit ett antal distributions-avtal, bl.a. med aktörer som TCS, RBY Gaming, Grupo Caribant, CMS m.fl. Dessa aktörer har åtagit sig att köpa för olika minivolymer, vilka initialt kan variera mellan 1 MSEK/år och 5 MSEK/år. Dessa förväntas således bidra till en ökad försäljning för Tangiamo under 2020. Tangiamo har även nyligen blivit skuldfria, vilket vi såklart ser mycket positivt på då det minskar den finansiella risken och stärker värderingen av Bolaget.

  • Viktigt att balansera rörelsekapital rätt

Vid utgången av december uppgick Tangiamos likvida medel till ca 10 MSEK, och under sista kvartalet 2019 var Bolagets operativa kapitalförbrukning (burn rate) ca 1,7 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, tillsammans med Analyst Groups förväntansbild om att Tangiamo successivt kommer att öka sin försäljning, borde Bolaget kunna vara finansierade tills sensommaren/tidig höst i år, allt annat lika. En högre försäljningstakt eller ett ökat rörelsekapital skulle såklart påverka likviditetsbanan positivt, och är således något vi kommer att undersöka närmare, särskilt i samband med Q1-rapporten som presenteras längre fram i vår.

  • Vi behåller vårt tidigare värderingsintervall

Tangiamo utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi i dagsläget väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall. Under de senaste 12-18 månaderna har Tangiamo lagt den grund som vi räknar med att Bolaget kommer att kunna kapitalisera på under 2020 och framåt, vilket i sin tur driver en högre värdering.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.