Tangiamo Touch Q3-20


Grunden lagd för 2021

År 2020 har varit ett tufft år för landbaserade kasinon och således dess underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har, en negativ effekt på genererade intäkter inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av nya produkter. Nu står Bolaget med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal ser 2021 ut att bli ett väldigt spännande år. Utifrån en P/S-multipel om 2,5x på 2021 års estimerade nettoomsättning om ca 28 MSEK ser vi ett motiverat värde per aktie om 1,05 kr i ett Base scenario.

  • Positivt EBITDA-resultat för Q3-20

Tangiamo redovisade under Q3-20 intäkter om 2,3 MSEK, vilket motsvarade en tillväxt om 7 % jämfört med samma period förra året. Det vi tyckte var särskilt starkt från Q3-rapporten, och således positivt överraskande, var det faktum att Tangiamo vände till ett positivt EBITDA-resultat om 0,1 MSEK (-1,9) och hade därmed en betydligt lägre burn rate under kvartalet. Utöver att intäkterna börjat komma tillbaka, kan det positiva resultatet förklaras av en stor kostnadsnedskärning på rörelsenivå. Givet att Tangiamo kan fortsätta utvecklas med god kostnadskontroll, bör Bolaget kunna uppvisa bra lönsamhet när försäljningen kommer upp till högre nivåer.

  • Corona har öppnat nya dörrar för Tangiamo

Med en rådande pandemin och det faktum att marknaden vari Tangiamo är verksamma inom varit stängd större delen av år 2020, har Tangiamo bevisat att de snabbt kan ställa om utefter yttre faktorer. Nya affärsområden har introducerats och processer för produktcertifieringar har inletts, och under början av Q1-21 ska en slutinspektion med Loto Quebec göras vilket potentiellt kan resultera i en order om 5-10 MSEK. Vi är av uppfattningen att Tangiamo kan gå stärkta ut ur pandemin, och med en breddad såväl som uppgraderad produktportfölj, kan kapitalisera på den högre efterfrågan som finns för Bolagets produkter när osäkerheten på marknaden lägger sig. Tangiamos befintliga distributionsavtal, i kombination med senast kommunicerade ordrar, ger en stark försäljningsgrund att utgå från.

  • Sports betting kan ligga nära tillhands

Tangiamo meddelade i Q3-rapporten att Bolagets utvecklade mjukvara förhoppningsvis kan tillämpas för sports betting inom en snar framtid, vilket vi ser positivt på då det skulle innebära ytterligare ett nytt affärsområde med en omfattande marknad, samtidigt som Tangiamos produktportfölj både breddas och stärks. Detta anser vi kan ge ett mervärde till befintliga kunder som kan ta del av mjukvaran smidigt samtidigt som det kan attrahera nya kunder att använda Tangiamos produkter. Med ett kommande fotbolls-EM samt OS skulle förutsättningar finnas för en lyckad lansering under 2021.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.