Tangiamo Touch Q2-22


Dags att exekvera på potentialen

De senaste två åren har varit utmanande för såväl landbaserade kasinon som deras underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har i viss utsträckning, en negativ effekt på omsättningen inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo har utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal samt pågående förhandlingar med Loto Quebec, estimeras stark försäljningstillväxt framgent. Utifrån en EV/S-multipel om 1,8x på 2022 års estimerade nettoomsättning om ca 7 MSEK motiveras ett potentiellt värde per aktie om 0,061 kr (0,12) i ett Base scenario.

  • Intäkterna uteblev under Q2, men potentialen kvarstår

Kombinationen av utebliven försäljning och större krediteringar medförde att nettoomsättningen under Q2-22 uppgick till -0,8 MSEK, vilket innebär att nettoomsättningen under H1-22 uppgick till 1 MSEK (3,1 MSEK). Analyst Group bedömer att en potentiell order från Loto Quebec fortsatt är intakt, där vi i våra estimat har, som tidigare kommunicerats, tagit höjd för en order om 5 MSEK. Däremot, givet utfallet i nettoomsättningen under H1-22, frånvaron av större ordrar såväl under Q2-22 som efter samt den relativt låga teckningsgraden i Bolagets företrädesemission, har Analyst Group reviderat ned tillväxttakten under prognosperioden åren 2022-2024.

  • Nytt ledarskap kan medföra nytändning

Christopher Steele utsågs under Q3-22 till ny VD för Tangiamo, samtidigt som Bolaget kommunicerade att tidigare VD Linh Thai samt COO Harald Börsholm lämnar Tangiamo. Christopher har nära 15 års erfarenhet av företagsledning med huvudansvar för försäljning och marknadsföring för internationella bolag vilka besitter en innovativ teknik. Christopher har bl.a. såväl kommersiell som operativ ledningserfarenhet från svenska Fintech-bolaget Klarna och IT-bolaget Ricoh Americas Corp.

  • Reviderat värderingsintervall

Mot bakgrund till reviderade prognoser och en multipelkontraktion bland utvalda peers har Analyst Group reviderat värderingsintervallet. Analyst Group anser dock att Tangiamo har en stor potential givet Bolagets patenterade sensorteknologi, unika produktportfölj, intakta distributionsavtal samt framsteg i Nordamerika. Efterdyningarna från pandemin har dock successivt avtagit, varför det nu är, med ny ledningsgrupp, upp till bevis att kapitalisera på Bolagets potential framgent.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.