Tangiamo Touch Q1-24


Stärkt produktportfölj bäddar för ett ökat affärstempo

År 2023 var, rent verksamhetsmässigt, ett transformativt år för Tangiamo. Bolaget erhöll den största ordern någonsin samt levererade den, erhöll GLI-certifieringar samt tog fram nya produktinnovationer. Under inledningen av år 2024 har Tangiamo fortsatt stärkt Bolagets position, med en första order på nylanserade iADR-systemet och med ett stärkt rykte inom branschen. Detta, i kombination med ett fördjupat samarbete med distributörer samt en stärkt produktportfölj genom MultiPLAY Ignite och det nya iADR-systemet, bedömer Analyst Group att förutsättningarna för en stark omsättningsutveckling är goda framgent. För år 2024 estimeras nettoomsättningen uppgå till 14,5 MSEK och med en tillämpad EV/S-multipel om 1,3x samt en diskonteringsränta om 15,2 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,037 (0,040) kr i ett Base scenario.

  • Avvaktande kvartal…

Tangiamos nettoomsättning uppgick till 0,3 MSEK under det första kvartalet år 2024. Intäktsminskningen Y-Y och Q-Q förklaras av att Loto Quebec-ordern intäktsfördes under jämförbara kvartal år 2023, vilket till stor del bidrog till att Tangaimo uppvisade ett rekordår, och bidrar till en något missvisande jämförelse Y-Y och Q-Q. Intäkterna under Q1-24 var därmed låga till följd av att tidigare ordrar redan har intäktsfört, vilket följaktligen bidrar till ett avvaktande kvartal rent försäljningsmässigt. Tangiamo uppvisade under kvartalet god kostnadskontroll sett till Analyst Groups estimat och historiskt, men till följd av den låga intäktsföringen under Q1-24 uppvisade Bolaget ett negativt EBITDA-resultat om cirka 2,3 MSEK (2,6).

  • … men stärkt försäljningspotential framåt

Tangiamo har stärkt produktportföljen genom spelbordet MultiPLAY Ignite under Q3-23, samt det uppgraderade ADR-system (iADR), vilken kombinerar AI och Machine Learning, under Q1-24. Två månader efter lanseringen av iADR Dice Shakers erhöll Tangiamo en första order, vilket både validerar tekniken och Tangiamos förmåga att utveckla produkter som efterfrågas av marknaden. Avseende Ignite ska det dock tilläggas att Tangiamo behöver GLI-certifiering för försäljning på reglerade marknader, vilket estimeras kunna erhållas under år 2024 och skulle innebära en ökad försäljningspotential. Sammantaget har Tangiamo stärkt marknadspositionen, vilket förväntas ge ringar på vattnet under resterande del av år 2024, där även erhållen GLI-certifiering avseende Ignite utgör en betydande värdedrivare framgent.

  • Uppdaterat värderingsintervall per aktie

Q1-24 blev rent finansiellt ett avvaktande kvartal i termer av försäljning samtidigt som Bolaget efter kvartalets utgång har erhållit en strategisk viktig order avseende iADR Dice Shaker om 1,1 MSEK. I samband med denna analysuppdatering upprepar vi vårt tidigare värderingsintervall i termer av bolagsvärde, men med hänsyn tagit till utspädning relaterat till finansieringsavtalet med Nordic Growth Opportunites1, uppdateras dock vårt härledda värde per aktie i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.