Tangiamo Touch Q1-23


Ett rekordår i sikte

Tangiamo har inlett året 2023 starkt och uppvisade rekordintäkter om 7,4 MSEK under Q1-23, och dessutom ett positivt EBITDA-resultat om 2,6 MSEK, ett resultat av Loto Quebec ordern om 10,5 MSEK som erhölls under det första kvartalet. Bolaget har fortsatt en större orderbok att exekvera på, vilket tillsammans med ett potentiellt GLI-godkännande, ett förbättrat distributionsavtal med Abbiati och en stärkt produkt- och produktportfölj, medför att Analyst Group estimerar att Tangiamo står inför ett rekordår. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 17,3 MSEK och med en tillämpad EV/S-multipel om 1,6x samt en diskonteringsränta om 14,9 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,087 (0,087) kr i ett Base scenario.

  • Rekordhög omsättning och positivt EBITDA under Q1-23

Under Q1-23 uppgick nettoomsättningen till 7,4 MSEK (1,8), vilket motsvarade en tillväxt om 304 % Y-Y, tillika ett rekordkvartal för Tangiamo. Drivande för omsättningen under Q1-23 härleds av tidigare erhållna ADR-ordrar från Abbiati samt en delrealisering av Loto Quebec-ordern, där leverans av ytterligare delar och komponenter förväntas genomföras under Q2-23, vilket medför att resterande del av intäkterna kan realiseras. Vidare normaliserades rörelsekostnaderna2 under kvartalet, uppgående till ca 2,5 MSEK, efter ett särskilt kostnadstyngt H2-22 till följd av event- och transaktionsrelaterade kostnader, samt kostnader av engångskaraktär. Som ett resultat av en starkt omsättningsökning och en minskad kostnadsbas, kunde Tangiamo under Q1-23 uppvisa ett positivt EBITDA-resultat om ca 2,6 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 28 %. Q1-rapporten var i sin helhet starkare än vad Analyst Group estimerat vad gäller såväl nettoomsättningen som EBITDA-resultatet, primärt hänförligt till att Loto-Quebec ordern delrealiserades tidigare än estimerat.

  • Ett steg närmare den viktiga GLI-certifieringen

GLI-certifieringen är ännu inte på plats, efter ytterligare förseningar, men under det första kvartalet tog Tangiamo ett steg närmare genom erhållandet av en EMC-certifiering, vilken är en förutsättning för att kunna slutföra en GLI-certifiering. Förseningen medför dock inte till reviderade omsättningsestimat i nuläget, givet befintlig orderbok och en generellt starkare kasinomarknad, men skulle en GLI-certifiering inte finnas på plats vid rapporteringen av Q2-23 kan vi komma att behöva att justera våra omsättningsestimat.

  • Oförändrat värderingsintervall3

Med rapporterad nettoomsättning under Q1-23 och befintlig orderstock bedömer Analyst Group att tidigare omsättningsestimat är intakta. Vi har däremot valt att justera ned våra kostnadsestimat, givet en lägre uppvisad kostnadsbas än estimerat under kvartalet, vilket är en positiv datapunkt. Däremot ser vi en ökad risk för kapitalanskaffning i närtid och väljer därför att upprepa tidigare värderingsintervall i Base och Bull scenario, samtidigt som vi gör en mindre nedjustering i Bear scenario.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.