Tangiamo Touch Q1-22


Närmar etablering i Nordamerika

De senaste två åren har varit utmanande för såväl landbaserade kasinon som deras underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har i viss utsträckning, en negativ effekt på omsättningen inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo har utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal samt pågående förhandlingar med Loto Quebec, estimeras stark försäljningstillväxt framgent. Utifrån en EV/S-multipel om 2,7x på 2022 års estimerade nettoomsättning om ca 11,9 MSEK motiveras ett värde per aktie om 0,12 kr i ett Base scenario, med hänsyn tagen till rådande emission

  • Det bubblar i Nordamerika

Under Q1-22 kom försäljningen åter tillbaka, vilken uppgick till 1,8 MSEK (1,5), i takt med att globala restriktioner succesivt lyfts bort, vilket har möjliggjort för Tangiamo att leverera på den orderstock som byggts upp under 2021. Försäljningen var däremot lägre än vad vi estimerat, givet vår prognos om en omsättningen om 11,9 MSEK för år 2022, men vi har samtidigt överseende till att omsättningen är volatil på kvartalsbasis givet Bolagets beroende av nya orders. Samtidigt har tecken getts på att framsteg nåtts i Nordamerika, b.la. har Loto Quebec påbörjat en testprocess av Tangiamos produkter, vilket skulle kunna innebära en initial affär om 5-6 MSEK.

  • Fyller på kassan genom en nyemission

Vid utgången av Q1-22 kommunicerade Tangiamo att Bolaget ämnar genomföra en nyemission om 20 MSEK, garanterad till ca 60 %. Detta var något vi, likväl Bolaget själva, flaggade för i samband med Q4-rapporten 2021, och är en nödvändighet för att Tangiamo ska kunna täcka framtida rörelsekapital som behövs för såväl den operativa verksamheten  som för att understödja en accelererad organisk tillväxt, b.la. genom expansion på den amerikanska marknaden. Av nettolikviden ska även ett brygglån delvis återbetalas, motsvarande 6,5 MSEK.

  • Reviderat värderingsintervall

Nyemissionen medför en betydande utspädning om ca 67,7 % varför Analyst Group, givet att b.la. ca 32 % av bruttolikviden ska användas till att betala av lån, har valt att justera ned värderingsintervallet. I ett Base scenario har vi antagit att emissionen tecknas till 80 % vilket innebär en utspädning om 62 % och i kombination med nuvarande estimat och applicerad multipel, mynnar ut i ett lägre värderingsintervall.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.