Tangiamo Q2-23


Erhållen GLI-certifiering öppnar upp en större TAM

Böckerna för det första halvåret av 2023 är stängda och Tangiamo uppvisar en nettoomsättning uppgående till 8,5 MSEK och dessutom med ett förbättrat EBITDA-resultat jämfört med föregående år, ett resultat av Loto Quebec ordern om 10,5 MSEK som erhölls under Q1-23. Bolaget har fortsatt en större orderbok att exekvera på, vilket tillsammans med ett nyligen erhållet GLI-godkännande, ett förbättrat distributionsavtal med Abbiati och en stärkt produkt- och produktportfölj, medför att Analyst Group estimerar att Tangiamo står inför ett rekordår. För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 15,7 MSEK och med en tillämpad EV/S-multipel om 1,5x samt en diskonteringsränta om 15,2 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,077 (0,087) kr i ett Base scenario.

  • Erhåller en viktig GLI-certifiering

Under Q2-23 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (-0,8), vilket innebär att nettoomsättningen för H1-23 uppgår till 8,5 MSEK (1), vilket markerar en markant ökning Y-Y, primärt förklarat av Loto Quebec-ordern. Då Bolaget inte lyckades erhålla GLI-certifieringen under kvartalet kunde Tangiamo dessutom inte redovisa resterande ordervärde som intäkt. Däremot erhölls GLI-certifieringen under Q3-23, varför resterande ordervärde kan realiseras och en större inbetalning erhållas från Loto Quebec under Q3-23. GLI-certifieringen är viktig då den ger Tangiamo en internationell kvalitetsstämpel som många kasinooperatörer kräver och öppnar därmed upp för ökad försäljningspotential framgent. Tangiamo fortsatte att uppvisa resultatförbättringar under det andra kvartalet, som ett resultat av en lägre kostnadskostym och ökad försäljning, och under Q2-23 uppgick EBIT-resultatet uppgick till -3,6 MSEK (-5), motsvarande siffra för H1-23 är -2,1 MSEK (7,4).

  • Ny finansiering på plats – medför tudelade effekter

Tangiamo ingick under Q3-23 ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 3 (”NGO”), vilken utgörs av en kreditram om upp till 12 MSEK under en 24-månadersperiod. Avtalet är strukturerat på så vis att Tangiamo återbetalar använd kredit, minst 4 MSEK, genom att emittera nya aktier till NGO till en volymvägd, tillika rabatterad, aktiekurs. Det som är positivt med avtalet är att Tangiamo på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkrar finansiering om upp till 12 MSEK, det negativa däremot är att avtalet ger upphov till en hög utspäd-ning över tid och medför ett underliggande säljtryck i aktien givet konverteringsmekanismen i avtalet.

  • Reviderat värderingsintervall

Att Tangiamo under Q3-23 till slut erhöll GLI-certifieringen för Bolagets MultiPLAY-roulettespelbord var en viktig faktor för Analyst Groups estimat för åren 2023-2025. Certifieringen inkom däremot senare än vad Analyst Group estimerat, varför vi valt att göra mindre nedrevideringar i våra försäljningsprognoser. Samtidigt har Tangiamo uppvisat lägre rörelsekostnader under H1-23 än estimerat, således har vi gjort revideringar även på kostnadssidan. Givet sänkta försäljningsprognoser, en mindre multipelkontraktion bland peers samt potentialen för större utspädningar framgent, har vi valt att revidera ned värderingsintervallet.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.