Syncro Group Q4-23


Visar tecken på stigande lönsamhet

Även om tillväxten avtog under sista kvartalet 2023 ser vi att Syncro Group (alt. ”Koncernen”) har tagit ytterligare ett kliv upp på stegen mot en mer uthållig lönsamhet. Kostnadsbesparingarna har gett effekt och vi räknar med att Koncernen kommer att fortsätta minska sin kostnadsmassa även under 2024, bl.a. genom mer yteffektiva lokaler såväl som att företrädesemissionen ska lätta balansräkningen och därmed minska Syncro Groups räntekostnader, vilka uppgick till 3,6 MSEK under helåret 2023. Givet att den operativa utvecklingen kan fortsätta på samma vis även under 2024 ser vi att det finns utrymme för en uppvärdering av Syncro Group. Utifrån vår senast aktuella helårsprognoser för 2024-2025 och en applicerad P/S-multipel om 1x, samt med hänsyn till emissionen, härleder vi ett värde per aktie om 0,26 kr i ett Base scenario.

  • Omsättning i linje med estimat

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 55,0 MSEK (60,0), motsvarande en negativ tillväxt om 8 % Y/Y, med ett EBITDA-resultat för hela Koncernen om -1,5 MSEK (-8,9). Vad gäller omsättningen var detta helt i linje med vår prognos i ett Base scenario, där vi hade räknat med just 55 MSEK i omsättning.

  • Operativ lönsamhet

På EBITDA-nivå överraskade dock Syncro Group där vi i ett Base scenario hade räknat med -5 MSEK i resultat, vilket koncernen således överträffade. Vi ser såklart mycket positivt på att EBITDA-resultatet ökade med 83 % Y/Y, där den primära drivaren har varit ett ökat intresse från marknaden, såväl som att den tidigare implementerade tillväxtstrategin har gett effekt i termer av bl.a. lägre kostnader. Vidare, om vi exkluderar de kostnader som är hänförliga till moderbolaget och enbart utgår från Koncernens operativa dotterbolag, uppgick resultatet till +2,8 MSEK (-1,5), motsvarande en förbättring om 290 %. Vi ser det som ett tydligt tecken på en stigande lönsamhet och möjlig början till en uthållig trend.

  • Justerat värde per aktie till följd av emissionen

Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde på 2024 års prognos i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att företrädesemissionen avklarats, där vi antar en konservativ teckningsgrad om 50 %, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 0,26 kr. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i november, vilket dock enbart är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal för Syncro.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.