Syncro Group Q4-22


Fortsatt förbättrad lönsamhet är högsta prioritet

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q4-rapport vilken överträffade våra försäljningsprognoser. Dessutom uppvisade dotterbolagen operativ lönsamhet (EBITDA). Bevisade resultatförbättringar, i kombination med den förväntade effekten från genomförda kostnadsbesparingar, borde ge förutsättningar för att även Syncro Group som koncern ska kunna uppvisa en lönsam tillväxt under helåret 2023. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt härledda värde per aktie om 1,6 kr (1,6) på 2023 års prognos i ett Base scenario.

  • Avslutade 2022 med kraftig tillväxt…

Under Q4-22 uppvisade Syncro Group en hög tillväxt, där den totala nettoomsättningen uppgick till 60,0 MSEK (40,5), motsvarande en tillväxt om 48 %. Bruttomarginalen var fortsatt hög och uppgick till ca 80 %, vilket i kombination med en lägre kostnadsbas gjorde att Koncernen som helhet uppvisade ett, om än fortfarande negativt, förbättrat EBITDA-resultat om
-6,9 MSEK (-9,9).

  • … såväl som operativ vinst i dotterbolagen

Även om Syncro Group som helhet ännu inte är lönsamma, kunde dotterbolagen CUBE, Gigger, Collabs och Happyr uppvisa ett samlat EBITDA-resultat om 0,5 MSEK (-2,2) under sista kvartalet 2022. Koncernen uppvisar därmed operativ lönsamhet, ett tydligt tecken på att det förändringsarbete som inleddes under hösten 2022, i kombination med förväntade synergier mellan dotterbolagen, har börjat ge effekt. Med nuvarande förutsättningar i termer av förväntad tillväxt, tillsammans med en lägre kostnadsbas till följd av initierade kostnadsbesparingar, borde Syncro Group även som koncern kunna uppvisa lönsamhet omkring halvårsskiftet 2023.

  • Collabs Freemium har lanserats framgångsrikt

Collabs har under inledningen av februari lanserat sin Freemium-plattform där efterfrågan, enligt bolaget, har överträffat de interna prognoserna. Collabs Freemium har hittills onboardat 60 kunder och målsättningen är att onboarda de 100 första kunderna innan februari månad är slut, och tillsammans med dessa förfina strategin innan fler kunder adderas till plattformen. En tydlig synergi är dessutom att CUBE nu har möjlighet att erbjuda Collabs plattform som en del av sitt byråerbjudande, vilket både vidgar och effektiviserar CUBE:s erbjudande.

  • Värderingsintervallet kvarstår

Syncro Group har levererat en stark avslutning på 2022 och utvecklas i rätt riktning. Q4-rapporten var något över vår förväntan varför vi känner oss bekväma med att behålla våra estimat för helåret 2023. Vi väljer att i denna analysuppdatering upprepa vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.