Syncro Group Q4-21


Synergier i sikte

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) avslutade 2021 starkt och idag uppgår Koncernens nettoomsättning Pro-forma till 177 MSEK, att jämföra med 45 MSEK i rapporterad försäljning år 2020. Under de senaste tolv månaderna har Syncro Group gjort ett antal förvärv och idag består bolagsgruppen av dotterbolag som kan dra nytta av korssynergier sinsemellan. Under 2022 räknar vi med att huvudfokuset kommer vara att konsolidera de verksamheter som har knutits till Syncro Group, och att merparten av arbetet kommer vara inriktat mot att realisera nämnda synergier så att lönsamheten kan stiga för Koncernen som helhet. Fler förvärv är inte omöjligt, samtidigt som vi inte räknar med det i våra finansiella modeller för 2022. Vi upprepar vår positiva syn på Syncro Group där vi ser ett motiverat värde per aktie om 2,2 kr på 2022 års prognos i ett Base scenario.

  • Avslutar 2021 starkt

Den rapporterade nettoomsättningen för Q4-21 landade på 40,5 MSEK (13,7), motsvarande en ökning om hela 196 % Y/Y. EBITDA-resultatet var dock fortsatt negativt (-9,9 MSEK), samtidigt som Koncernen, till följd av ett effektivt nyttjande av rörelsekapitalet, kunde uppvisa ett positivt kassaflöde från verksamheten om +33 MSEK under Q4-21. Att de totala intäkterna, vilka uppgick till 100 MSEK för helåret 2021, var helt i linje med den uttalade målsättningen som kommunicerades till marknaden för ca tolv månader sedan, ser vi som förtroendeingivande. Vi anser att Syncro Group lämnar 2021 med bra vind i ryggen och att förutsättningar finns för att Koncernen ska kunna presentera starka kvartal under det kommande året.

  • Tillväxt och lönsamhet är primära värdedrivare

Under 2022 ingår det senaste förvärvet av CUBE i sin helhet, såväl som Happyr och Collabs, samt att vi räknar med att Syncro Groups UK-satsning i högre grad kommer att synas i siffrorna jämfört med 2021. Detta borde rimligen resultera i förutsättningar för att Koncernen ska kunna öka sin tillväxt även under 2022, vilken vi räknar med kommer vara primärt organisk. Givet att detta kan ske i kombination med ökad lönsamhet, där vi i ett Base scenario ser ett positivt EBITDA-resultat som tänkbart under andra halvan av året, bör detta resultera i en stark värdedrivare.

  • Överdrivet fall i aktien

Syncro Group står inför ett spännande år där vi räknar med att även UK-verksamheten kommer att ta fart på riktigt. Till följd av årets inledande börsklimat där vi har kunnat observera en omfattande sektorrotation, förändringar i den globala penningpolitiken och ökade riskpremier, har Syncro Groups aktie, likt många andra, straffats. Rent fundamentalt ser vi dock att Koncernen utvecklas i rätt riktning, varför vi fortsatt anser att Syncro Group är undervärderade och till rådande bolagsvärde ser vi en attraktiv risk reward.