Syncro Group Q3-23


Siktar på lönsamhet nästa år

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) har presenterat sin Q3-rapport och meddelade i samband med det en ny tillväxtstrategi, vilken bl.a. innebär att Koncernen kommer att rikta sig till fler segment och därmed öppna upp ytterligare intäktsströmmar. Det kommer att öka sannolikheten för att Syncro Group ska kunna realisera den potential och skalbarhet som finns inom koncernens plattform. Vad gäller målet om lönsamhet tar Koncernen fortsatt kliv framåt och nuvarande målsättning är att visa svarta siffror under nästa år. Utifrån uppdaterade helårsprognoser för 2023-2025 och en applicerad P/S-multipel upprepar vi vårt värde per aktie om 0,4 kr i ett Base scenario för Syncro Group.

  • Tar steg framåt mot svarta siffror

Under årets tredje kvartal uppvisade Syncro Group en tillväxt om 6 % där den totala nettoomsättningen uppgick till 48,7 MSEK (45,9). Bruttomarginalen var fortsatt hög och uppgick till ca 76 % (81), även om det var något lägre än under jämförbar period 2022. I kombination med en fortsatt minskad kostnadsbas gjorde det att Koncernen som helhet uppvisade ett, om än fortfarande negativt, förbättrat EBITDA-resultat om -5,5 MSEK (-8,2). Under kvartalet har Syncro Group tagit beslut om nedskrivning av goodwill motsvarande 30,2 MSEK, vilket avser ca 90 % av det kvarvarande goodwill-värdet avseende det tidigare förvärvet av Happyr. Detta gav således upphov till ett kraftigt försämrat netto-resultat, men är samtidigt inte något som är av kassaflödes-påverkande karaktär.

  • Besparingsprogrammen börjar ge resultat

I Q3-rapporten skriver Syncro Group att de tidigare initierade besparings- och effektivitetsaktiviteter som har genomförts har fått en tydligt positiv effekt genom fortsatt lägre kostnader. I takt med att kostnadsdrivande avtal och åtaganden löper ut så sjunker kostnaderna ytterligare och enligt Koncernen bedöms åtgärderna ge full effekt under år 2024. En minskad kostnadskostym i kombination med den skalbara tillväxtstrategi som Syncro Group har presenterat ska bana väg för ett positivt rörelseresultat. Vidare använder nu även Collabs Gigger för utbetalning för Influencer-benet, vilket kommer att öka och således skapa synergier inom de tre befintliga bolagen inom Koncernen.

  • Upprepar värderingsintervallet

Q3-rapporten var försäljningsmässigt något svagare än vad vi hade räknat med, samtidigt som vi kan se tecken, i linje med den föregående Q1- och Q2-rapporten, på att Syncro Group är på rätt väg vad gäller att minska förlusten och närma sig lönsamhet. Exempelvis var Syncro Group enligt uppgifter från Koncernen nästintill lönsamma under september månad. På helårsbasis behöver vi dock justera den förväntade försäljnings- och resultattillväxten, där vi dock fortsatt räknar med att Syncro Group ska kunna växa i bra takt kommande år. I samband med denna analysuppdatering väljer vi att lämna vårt värderingsintervall oförändrat i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.