Syncro Group Q3-21


Offensiven fortsätter

Modellen som Syncro Group (alt. ”Koncernen”) arbetar utifrån resulterar i att ett ekosystem av bolag inom samma industri, men med olika områden och nischer, samlas under ett och samma koncerntak. Varje bolag är för sig självförsörjande, samtidigt som uppenbara synergier kan utvinnas bolagen emellan. I motsats så behöver t.ex. ett ”ensamstående” bolag anlita externa parter, vilket gör att pengar [och värde] försvinner ut, men genom att ingå i en större koncern med bolag som kan leverera tjänster till varandra, behålls pengarna [och värde] inom koncernen. I takt med att Syncro Group fortsätter förvärva bolag, byggs således en solid grund som innebär att marginalerna kan stärkas. Med senaste förvärvet av WeAreCube (”CUBE”), rekordförsäljning från Collabs och fortsatt tillväxt inom Gig-divisionen, upprepar vi vår positiva syn på Syncro Group där vi ser ett motiverat värde per aktie om 2,6 kr på 2021 års prognos i ett Base scenario.

  • Divisionerna fortsätter leverera

Under Q3-21 uppvisade Syncro Group en nettoomsättning om 19,6 MSEK (9,9), motsvarande en tillväxt om 98 %. Av detta utgjorde Gig-ekonomi-divisionen ca ~85 %, där tillväxten uppgick till 91 %, att jämföra med branschsnittet om ca 19 %. Efter kvartalets utgång har ett LOI om ett JV-avtal tecknats med Emerging Classified Ventures (ECV), ECV har verksamhet i över 90 länder och en portfölj bestående av över 100 onlinemarknadsplattformar, där sajterna gemensamt har miljontals besökare. Vi ser detta som en trygg internationalisering då det Syncro Group investerar är sin egen Gig-plattform, medan ECV står för kapitalet och den lokala närvaron, vartefter intäkterna fördelas mellan bolagen utifrån hur JV:et utformas. Sett till Influencer Marketing-divisionen kunde Collabs under september leverera en omsättning om 2,5 MSEK, vilket är den högsta nivån någonsin för dotterbolaget. Med bra fart inom båda Syncro Groups huvuddivisioner ser vi att Q4-21 kan komma att visa starka försäljningssiffror.

  • Förvärvet av CUBE lyfter koncernen

En av Syncro Groups visioner är att bli den största aktören i Norden inom Influencer Marketing, något vi menar att förvärvet av CUBE bidrar till. CUBE bidrar även med att växa Syncro Groups top line väsentligt, såväl som att dotterbolaget medför en högre lönsamhet för Koncernen då CUBE under årets första tio månader har uppvisat en EBITDA-marginal om ~7 %. CUBE ingår i Koncernen från november och vi ser fram emot att följa den fulla effekten av integrationen under kommande kvartal.

  • Bra risk reward i aktien

Syncro Group utvecklas i snabb takt och med ännu en bra kvartalsrapport i ryggen, samt ett flertal positiva nyheter kommunicerade under de senaste veckorna, följer Koncernen våra estimat. Vi anser att Syncro Group är undervärderade och till rådande bolagsvärde ser vi en attraktiv risk reward i aktien.