Syncro Group Q1-24


Har lagt grunden för tillväxt

Under Q1-24 har Syncro Group (”Koncernen”) fortsatt att exekvera på tillväxtstrategin som lanserades under Q4-23 genom ett ökat antal ingångna partneravtal på global basis. Under kommande kvartal förväntar Analyst Group att Syncro Group kan kapitalisera på dessa avtal och således vända den negativa omsättningstrenden. Givet detta i kombination med minskade kostnader ser vi att det finns utrymme för en uppvärdering av Syncro Group. Utifrån vår senast aktuella helårsprognoser för 2024-2025 och en applicerad P/S-multipel om 0,8x, härleder vi ett värde per aktie om 0,07 kr (0,26) i ett Base scenario, vilket primärt är hänförlig till ett ökat antal aktier från teckningsoptioner av serie TO 6 och den riktade emissionen i juni år 2024, men också något lägre estimerad omsättningstillväxt och värderingsmultipel.


  • Förutsättningar för tillväxt framgent

Nettoomsättningen under Q1-24 uppgick till 38,6 MSEK (46,0), motsvarande en negativ tillväxt om 16 % Y/Y. Vad gäller omsättningen var detta något under vår prognos, där vi hade estimerat 51 MSEK i omsättning. Det lägre utfallet jämfört med vårt estimat antas vara hänförligt till att Syncro Group ännu inte har hunnit kapitalisera fullt ut på de nyligen ingångna partneravtalen. Samtidigt anser Analyst Group att det finns goda möjligheter för ökad omsättning framgent genom att Koncernen har exekverat på den tillväxtstrategi som lanserades under Q4-23 genom ett ökat antal partner-skap med byråer över hela Europa, vilket förväntas positionera Collabs för tillväxt.

  • Minskade kostnader medförde förbättrat resultat

Avseende lönsamheten så är det tydligt att Syncro Groups lönsamhetsfokus har burit frukt genom minskade rörelse-kostnader. De externa kostnaderna minskade med 51 % och personalkostnaderna, exklusive kostnader hänförliga till Giggers utbetalning av kundernas faktura som bokförs under personalkostnader, minskade med 25 %, något som medförde att EBITDA-resultatet förbättrades med 19 % och uppgick till -5,9 MSEK (-7,4). De minskade kostnaderna förväntas kunna skapa en operativ hävstång vid en försäljningsökning, vilket mynnar ut i en förväntad förbättrad lönsamhet framgent. Analyst Group estimerar att Syncro Group kan stärka lönsamheten under år 2024 och leverera ett positivt EBITDA-resultat om 1,5 MSEK.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Utifrån de redovisade siffrorna för Q1-24 har justeringar genomförts avseende våra prognoser för Syncro Group, vilket medfört en något lägre estimerad omsättningstillväxt framgent samt en något lägre värderingsmultipel med hänsyn till detta. Därtill har vi utgått från antalet aktier efter nyttjande av TO 6 samt den riktade emissionen i juni år 2024, vilket sammantaget medför ett justerat värde per aktie i samtliga scenarion i denna analysuppdatering.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.