Syncro Group Q1-23


Målet om lönsamhet under 2023 kvarstår

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q1-rapport vilken visade hög tillväxt under årets inledande månader, såväl som ett förbättrat resultat, om än fortfarande negativt. Koncernen följer därmed sin lagda plan för 2023 där målet är att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag i år. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi därmed vårt härledda bolagsvärde om 450 MSEK (450) i ett Base scenario vid utgången av 2023. Till följd av ett ökat antal utestående aktier sedan vår senaste analysuppdatering i februari, justeras dock värdet per aktie till 1,3 kr i ett Base scenario. Detta är dock enbart en teknisk justering och innebär inte en förändring av det tidigare värderingsintervallet.

  • Bra tillväxt och minskade kostnader

Under årets första kvartal uppvisade Syncro Group en hög tillväxt där den totala nettoomsättningen uppgick till 46,0 MSEK (37,9), motsvarande en tillväxt om 22 %. Bruttomarginalen var fortsatt hög och ökade till ca 76 % (70), vilket i kombination med en lägre kostnadsbas gjorde att Koncernen som helhet uppvisade ett, om än fortfarande negativt, förbättrat EBITDA-resultat om -7,4 MSEK (-9,7). Jämfört med första kvartalet 2022 är det en förbättring om 24 %, vilket visar att Koncernen är på rätt väg och att det kostnadsbesparingsprogram som initierades under hösten 2022 har börjat ge effekt.

  • Högt tempo i verksamheten

Senaste tre månaderna har Syncro Group hållit ett högt tempo i verksamheten där bl.a. CUBE har ingått avtal, samarbeten och partnerskap med ett flertal aktörer, såväl som att dotterbolaget har lanserat ett helt nytt affärsben; TikTok-studios. Även Collabs har lanserat en ny tjänst – Collabs Growth – där Collabs samarbetade med några av de största e-handelsvarumärkena i Norden för att lansera tjänsten och fick redan på några dagar sex konkreta projekt som lanserades under mars månad, vartefter fler förfrågningar har inkommit dagligen. Via Collabs Growth kan e-handelsvarumärken snabbt och effektivt även driva konvertering och försäljning utan vare sig licenskostnader eller fasta mediabudgetar.

  • Upprepar värderingsintervallet

Q1-rapporten visar försäljningsmässigt att Syncro Group är på rätt väg och även om 84 % av vår helårsprognos återstår att uppfylla på tre kvartal, kan befintliga affärsinflöden komma att ge bra bidrag i år. Vi väljer därför att lämna vår omsättningsprognos oförändrad i samband med denna analysuppdatering och kommer att invänta ytterligare ett kvartal innan eventuell revidering. Vad gäller värderingsintervallet lämnar vi därför detta oförändrat, dock justeras värdet per aktie i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear till följd av ett ökat antal aktier från den tidigare inlösen av TO3 och den riktade emissionen. Således blir värdet per aktie lägre i alla våra scenarion, vilket dock enbart är en teknisk justering då som sagt bolagsvärdet är konstant.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.