Syncro Group Q1-22


Ska fortsätta vinna marknadsandelar

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q1-rapport där omsättningen ökade med totalt 276 %, varav 80 % organiskt. Fokus under årets resterande månader kommer vara att fortsätta växa verksamheten, fortsätta ta marknadsandelar och arbeta för att öka lönsamheten. Detta ska uppnås dels organiskt, dels att ytterligare förvärv kan komma att genomföras under året. Trots en turbulent omvärld anser vi att Syncro Group fortsätter ta steg framåt, och utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett värde per aktie om 1,7 kr på 2022 års prognos.

  • Kraftig tillväxt under årets inledande månader

Med Q1-rapporten presenterad kan vi konstatera att omsättningen under årets första kvartal uppgick till 37,9 MSEK (10,1) motsvarande en total ökning om 276 % Y-Y och organiskt 80 %, med ett EBITDA-resultat om -9,7 MSEK (-6,8). Generellt är första kvartalet säsongsmässigt svagt, varför vi anser att den organiska tillväxten, vilken är helt hänförlig till Gigger, är en stark prestation.

  • Rådande marknad kan ge möjligheter

Med hänsyn till rådande marknadsklimat kommer troligen intressanta investeringsmöjligheter att uppstå, till en potentiellt lägre prislapp än tidigare, vilket kan spela ut väl för Syncro Group och/eller befintliga bolag inom Koncernen. Koncernens likvida medel uppgick till 20 MSEK vid utgången av mars och under inledningen av april tillfördes Syncro Group ca 12 MSEK före emissionskostnader via inlösen av TO2 B samt en riktad emission. Skulle detta kapitaltillskott ha ”tillgodoräknats” sista balansdagen för Q1 (den 31 mars), hade Syncro Groups likvida medel uppgått till ca 32 MSEK. Vi ser detta som en god förutsättning för att Syncro Group ska kunna genomföra ytterligare investeringar framgent, t.ex. nya förvärv.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med Q1-rapporten presenterad, där nettoomsättningen uppgick till ca 38 MSEK, ser vi fortsatt att Syncro Group ligger i fas för att nå vår helårsprognos för 2022, varför vi väljer att i denna uppdatering lämna våra estimat oförändrade. Vad gäller vår applicerade P/S-multipel har vi däremot antagit en försiktigare ansats och justerar från tidigare 2,6x till istället 2,2x på 2022 års prognos. Förklaringen är en stigande riskpremie i marknaden såväl som ett ökat avkastningskrav, vilket resulterar i ett lägre värderingsintervall. Med det sagt vill vi understryka att vi fortsatt anser att Syncro Group rent operativt tar steg i rätt riktning, men att det inte går att ignorera befintligt marknadssentiment ur ett värderingsperspektiv. Likväl ser vi fortsatt uppvisa i vårt Base scenario och menar att aktien är undervärderad.