Spherio Group Q2-22


Ny intäktsmodell ökar den finansiella styrkan

Spherio Group AB (”Spherio Group” eller ”Bolaget”) är en tech- och e-handelsgrupp vilka tillhandahåller tekniska lösningar inom cirkulär konsumtion som bryggar gränslandet mellan teknik, logistik och e-handel. Bolaget driver marknadsplatserna Yaytrade och RE/WAY samt lanserade under våren 2022 Spherio Solutions som möjliggör för varumärken, distributörer och retailbutiker att starta en egen digital second hand-butik, eller en egen digital butik för försäljning av utgående lager, provkollektioner och returer. Utifrån en P/S-multipel om 1,4x på 2022 års estimerade nettoomsättning om ca 13,6 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 1,4 kr i ett Base scenario.

  • RE/WAY har utvecklats väl under Q2-22

Omsättning under det andra kvartalet 2022 en uppgick till 2,8 MSEK (4,2), motsvarande en minskning om ca 32 % mot jämförbart kvartal 2021. Jämfört med  Q1-22 uppgick tillväxten till 65 % (1,7), dock förklarat av att det första kvartalet rent säsongsmässigt är ett svagare kvartal, men även varubrist, leveransförseningar och en generell nedgång i e-handelssektorn, vilket antas ha påverkat andra kvartalet, med lägre volymer på marknadsplatsen Yaytrade. En positiv datapunkt från delårsrapporten var att RE/WAY har utvecklats starkt under kvartalet, varav nettoomsättningen uppgick till ca 0,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 125 % Y-Y.

  • Ställer om till en ny intäktsmodell

Spherio Solutions är en disruptiv tech- och logistik-lösning som bygger på SaaS-intäkter. Omställningen från en kommissionsmodell på nettoförsäljning till Spherio Solutions med en intäktsmodell som baseras på återkommande månatlig intäkt och en hanteringsintäkt per produkt, vilket minskar säsongsvariationen, men även medför ökad finansiell styrka och skalbarhet framgent. Analyst Group ser positivt på att Bolaget redan har signerat tre kunder till plattformen, vilka är Trendmark AB (för varumärket Sebago) och Ivana Helsinki inom fashion-segmentet, samt Aarke inom home-segmentet, vilka driftsätts i september 2022. Intresset för tjänsten bedöms som stark och Analyst Group estimerar att Bolaget kommer att fortsätta knyta an fler framgent.

  • Fyller på kassan

Spherio Group presenterade i slutet av juli riktade emissioner av konvertibla skuldebrev, varav Bolaget tillförs 8,9 MSEK före transaktionskostnader om ca 357 TSEK. Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 0,6 MSEK. Efter transaktionskostnader tillförs Bolaget ca 8,6 MSEK, vilket resulterar i en total utspädning om 43 %. Konvertibelemissionerna löper med en månatlig ränta om 2 % vid kontant betalning och 3 % i det fall lånet och ränta konverteras till en kurs om 0,5 kr, givet 2 % uppgår den månatliga kostnaden till ca 0,2 MSEK. Kapitaltillskottet är essentiellt för att Bolaget ska kunna exekvera på den nya affärsmodellen.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.