Smart High Tech Q3-22


Redo att skala upp försäljningen

Med tredje kvartalet rapporterat står det klart att SHT Smart High-Tech AB (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”), står redo för att skala upp försäljningen och därmed fortsätta transformationen från ett forskningsorienterat bolag till ett innovativt tillverkningsföretag. Under år 2022, har Smart High Tech nått ett försäljningsgenombrott genom att både det svenska moderbolaget, såväl som det kinesiska dotterbolaget, erhållit volymorders. Detta, i kombination med att Bolaget fortsätter att etablera sig hos flertalet globala kunder medför att vi behåller vår positiva syn på Smart High Tech, där vi estimerar att försäljningen tar fart från år 2023, för att år 2025 uppgå till 63 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,1x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde per aktie om 13,4 kr, i ett Base scenario

  • Blygsam försäljning men god kostnadskontroll

Nettoomsättningen under Q3-22 uppgick till 10 tSEK (149), där minskningen till stor del anses vara hänförlig till att Bolagets återkommande kund, Incavo, inte gjort några beställningar under perioden, samt som en följd av en minskad efterfrågan till följd av covidrestriktioner i Kina. Rörelsekostnaderna, exklusive COGS, uppgick till ca -6,5 MSEK, vilket motsvarar en minskning om 26 % Q-Q. Analyst Group ser positivt på att Smart High Tech har lyckats, med en god kostnadskontroll, dels stärka Bolagets marknadsposition genom att etablera fler testorders hos globala kunder, dels göra produktionslokalerna i Sverige redo för driftsättning.

  • Stärkt kassa i samband med optionsinlösen

Efter utgången av Q3-22 meddelade Smart High Tech att Bolagets teckningsoptioner av serie TO1B, vilka emitterades i samband med börsnoteringen i november 2021, tecknades till 92,4 %. Genom garantiavtal så blev inlösen fulltecknad, vilket tillför Smart High Tech 13,2 MSEK, där likviden avses att användas till att säkra Bolagets finansiering och fortsatta operativa utveckling.

  • Vi behåller vår långsiktiga positiva syn

Analyst Group anser att Smart High Tech har tagit stora operationella kliv genom att bland annat göra tillverkningsanläggningen i Göteborg redo för driftsättning, erhållit betydande serieleveransorders, samt flertalet testorders, varför vi behåller vår långsiktiga positiva syn på Smart High Tech. Värderingsintervallet har dock justerats något till följd av att antalet aktier har ökat i samband med optionsinlösen.  Värt att notera är att om Smart High Tech skulle materialisera flera testorders till skarpa volymleveranser, anser vi att det skulle kunna få en betydande effekt på omsättningen och således värderingsintervallet.